Новини

Срокът за подаване на искане за отсрочване на задължения към банките бе удължен с 3 месеца

15 Jul 2020

На 25 юни Европейският банков орган публикува изменение на горните насоки, чийто срок за прилагане ще бъде удължен с 3 месеца. БНБ от своя страна на 9 юли 2020 г. утвърди тези промени по искане на Асоциацията на банките в България.

Прочети повече

Какви нови промени следва да очакваме да бъдат направени в Гражданския процесуален кодекс?

08 Jul 2020

Министерството на правосъдието предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). В заключителните разпоредби се предлагат и промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Прочети повече

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА /НОВАТА МЯРКА "60/40"/

06 Jul 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151/03.07.2020Г. /НОВАТА МЯРКА "60/40"/ И ДВЕ НОВИ СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Прочети повече

НОВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОПИК ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

29 Jun 2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) обявява отново обществено обсъждане на Процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". В новата проектна документация са налице промени в някои от изискванията и условията за кандидатстване, както и в методиката на оценяване. Общественото обсъждане ще се проведе в срок до 29.06.2020г., след което се очаква публикуване на окончателната документация и отваряне на процедурата за кандидатстване.

Прочети повече

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БИЗНЕСА /НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ/

28 May 2020

За средните предприятия Управляващият орган на ОПИК обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Предложения и коментари могат да се изпращат до 29.05.2020г., а след това предстои отварянето на процедурата за кандидатстване. В настоящото изложение ще ви запознаем с условията за кандидатстване, съгласно публикуваната проектна документация, като същата е възможно да претърпи промени преди отварянето на процедурата.

Прочети повече

Важна информация във връзка с промените в законодателството с оглед края на извънредното положение

11 May 2020

Срокът на въведеното извънредно положение в страната изтича на 13 май 2020 г. Това наложи изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Промени бяха приети на 08 май 2020 г., когато Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за здравето. Срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта е 48 часа, които изтичат на 10 май в 18 ч. След като правната комисия обсъди на второ четене промените, във вторник, на 12 май, те ще бъдат гледани в пленарната зала.

Прочети повече

Безвъзмездна финансова помощ за микро- и малки предприятия

29 Apr 2020

На 11 май 2020 г. се предвижда да бъде отворена процедурата за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Бюджетът, който Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) ще предостави, възлиза на 173 млн. лева под формата на безвъзмездната финансова помощ.

Прочети повече

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА - част първа

21 Apr 2020

Обявеното извънредно положение несъмнено породи затруднения в търговския оборот и във финансовата сигурност, както на търговските дружества, така и на гражданите. Икономическата нестабилност, която е неизбежна последица от случващото се, поставя на преден план въпросите, касаещи възможностите за подпомагане на гражданите и бизнеса. Мерки за ограничаване на последиците от пандемията се взимат, посредством правителствени програми и продукти, разработени от различни финансови институции. За физическите и юридически лица – длъжници по сключени договор за кредит преди 31.03.2020г., вече са предвидени механизми за отсрочване и уреждане на задължения. Тези механизми бяха заложени в т.нар. „банков мораториум“, с който се утвърди реда за отсрочване на изискуеми задължения. С цел запазване на заетостта и подпомагане на работодателите, бе предвидена възможност за получаване на държавни компенсации, т нар. схема за получаване на държавни компенсации 60/40. С нея се предвиди възможност да бъдат подпомагани работодатели, преустановили дейност или въвели непълно работно време, поради извънредното положение. Отделно от тези мерки, се предвиждат редица други, целящи финансова подкрепа за гражданите и бизнеса, като именно на тях ще обърнем внимание в изложението по-долу.

Прочети повече

Промени, касаещи данъчното законодателство на Република България, във връзка с въведеното извънредно положение

08 Apr 2020

Настоящият анализ разглежда промените в сферата на данъчното право, които се въведоха със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г..

Прочети повече

Нотариалните сделки в условията на извънредното положение

06 Apr 2020

С ал. 3 на чл.5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се въведе ограничение на нотариалните производства. Това ограничение препятства обичайното извършване на всякакви нотариални действия.

Прочети повече

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

26 Mar 2020

Със Заповед на Министъра на здравеопазването от 26.03.2020г. се удължава срокът на въведениете продивоепидимични мерки до 12.04.2020г. включително.

Прочети повече

Важна информация във връзка с приемането на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г.

22 Mar 2020

Настоящият анализ, обхваща въпросите, свързани с приемането на нов закон, който да регулира обществените отношения в страната по време на обявеното извънредно положение. Обособени са две части, като първата ще обхване анализ на обсъжданите мерки, които да бъдат инкорпорирани в закона, а втората – същността на президентското вето, което беше наложено на 22.03.2020г., включително неговите последици.

Прочети повече

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО В РАЗЛИЧНИТЕ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

20 Mar 2020

С оглед извънредното положение в Р България, както и предприетите ограничителни мерки в различните държави, във връзка с възникналата пандемия от Коронавирус, се пораждат редица затруднения за търговския оборот, както в национален, така и в световен мащаб.

Прочети повече

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

17 Mar 2020

Във връзка с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. и въведеното извънредно положение на територията на Р България, поради пандемията от коронавирус (COVID-19)

Прочети повече

НОВ АДРЕС

26 Oct 2016

Адвокастко дружество "Цветкова и партньори" с нов адрес от 01.11.2016г.

Прочети повече

Синя карта на ЕС

07 Oct 2016

"Цветкова и партньори" консултира в процедурата по издаване на "синя карта на Европейския съюз"

Прочети повече

Недопустимост на съдебен акт

05 Oct 2016

Тълкувателно постановление №1/2015

Прочети повече

Адвокатско дружество „Цветкова и Партньори“ - член на Конфиндустрия България

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в началото на месец октомври Адвокатско дружество „Цветкова и Партньори“ стана член на Конфиндустрия България - сдружение, чиято основна цел е да благоприятства икономическото сътрудничество между Италия и България, в ролята на представител на италианските предприемачи в България.

Прочети повече
Покажи повече новини