ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА /НОВАТА МЯРКА "60/40"/

06 Jul 2020

     На 03.07.2020 г., Министерския съвет публикува официалния текст на приетото по-рано Постановление № 151/03.07.2020 г., за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

      Както стана ясно и по-рано, работодателите ще получават средства от Държавата за запазване на заетостта и след 30 юни 2020 г. Все още, държавната администрация е в процес на обработка на окончателните отчети на работодателите, кандидатствали по Постановление № 55/2020 г. или т.нар. първи вариант на мярката "60/40", както и подготвя новите комплекти от документите за кандидатстване по обновената мярка/заявления и декларации и др./ След обнародването в Държавен вестник на Постановление № 151/03.07.2020 г. на МС, Агенция по заетостта, на своя официален сайт, ще публикува пакета от документи за кандидатстване, като засега началната дата на периода, който би могъл да се заявява от страна на работодателите, остава 01.07.2020 г. 

      Какви са обаче предпоставките за отпускане на компенсациите, съгласно новата постановка в цитирания по-горе акт?

  • Тук отново е налице възможност за работодателите да кандидатстват за онези свои работници и служители, по отношение, на които е налице издадена заповед по чл. 120в от Кодекса на труда за преустановяване на работата или е налице заповед за установяване на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, като изискването е действието на заповедите да се разпростира единствено за периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка. Т.е., след приключване на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка, работодателите могат да се върнат към обичайния си ритъм на работа и в случай, че отговарят на останалите изисквания в постановлението, да продължат да се възползват от финансовата подкрепа от страна на Държавата до 30.09.2020г.
  • Разширен е кръга от работници и служители, за които е налице възможност за получаване на компенсации, а именно добавени са онези, за които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда, а също и тези, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от
    13 март до 30 юни 2020 г.

   Съществен момент за работодателите в сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“, от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008).  е, че спрямо тях не е налице нито едно от посочените по-горе изисквания спрямо работниците и служителите, за които биха кандидатствали за финансова подкрепа.

  • Разширен е и кръга от работодатели, имащи права по настоящото постановление, а именно  за изплащане на средства по чл. 1 могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури:

    – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 3-7 и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност, както следва:

       1. за общински дейности, разкрити преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;

       2. за общински дейности, разкрити след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

  • Друг кръг от работодатели, които биха могли да кандидатстват за получаване на средства за запазване на заетостта на техните работници и служители са и работодателите от сектор Образование, с код на икономическата дейност 85.5 „Други образователни дейности“ и от сектор Хуманно здравеопазване и социална работа, с кодове на икономическите дейности 85.10 „Предучилищно образование“ (частен сектор), 88.91 „Дневни грижи за малки деца“ (частен сектор), 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“ и 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“.  
  • Право на компенсации за запазване на заетостта обаче няма да имат  работодатели от следните икономически сектори: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

       За всеки работник или служител, с който са били в трудово правоотношение преди 13.03.2020 г., предприятията ще могат да получат средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход, като тук водещ е месец май 2020 г., и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Средствата ще се изплащат за не повече от три месеца, в периода от 1 юли - 30 септември 2020 г. Разликата с първия вариант на мярката, който приключи на 30.06.2020г., е, че няма да се предоставя помощ, там където се получава финансиране за възнаграждение и осигурителни вноски от държавния бюджет от стандарти, приети в изпълнение на Закона за публичните финанси. Целта е да се избегне двойно финансиране на възнаграждение в общинските предприятия. 

   Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от осигурителния доход за май 2020 г. Тъй като в новия вариант на мярката е предвидена опция, работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ да кандидатстват и за лица, наети след 1 юни 2020 г., то те следва да се изплащат трудово възнаграждение, което е не по-малко от минималния осигурителния доход за съответната длъжност.

 

      На следващо място, запазва се изискването към работодателите, кандидатстващи за средства, да не са обявени в несъстоятелност или да се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. Другото условие - да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината, е изменено, като е посочен нов период за липса на посочените задължения, а именно преди 1 януари 2020 г. /дори и да са налице декларирани такива за текущата година/. Остава и задължението към работодателите да запазят заетостта на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, т. 1-4 на Постановлението, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства, а също и задължението да не прекратяват трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда, през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта.

      Заявленията за изплащане на средствата, по нов образец, ще се подават он-лайн или в дирекция „Бюро по труда“, която обслужва територията по месторабота. Към заявлението ще се прилагат документи, необходими за определяне размера на помощта, като кандидатстването ще бъде възможно веднага след официалното публикуване на пакета от документи.

    Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 10 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на средствата. Информацията, както и досега, ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата. Необходимите средствата за работодателите ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

 

            От 1 юли 2020 г., новата Мярка "60/40" ще действа заедно с още две схеми по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси":

  • Работодателите от сектора на туризма и пътническите превози ще могат да кандидатстват освен по новото Постановление №151/2020г. на МС, а и за компенсации от допълнителни 290 лв. Целта на проекта е да се предостави подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19. С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в съответните сектори - хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, конкретно посочени в приложението на РМС № 429 от 26.06.2020 г., по проекта ще се подкрепят работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите. Финансовият ресурс по тази програма е в размер на 40 000 000 лв. Oчаква да бъдат включени най – малко 22 000 заети лица,а продължителността й е до 31.12.2021 г.

 

  • Също, от 1 юли 2020г., работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката "Заетост за теб", с която могат да наемат безработни за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лева и осигуровките. Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID – 19. В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. По този начин, посредством изпълнението на проекта ще се спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга страна ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост. Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по общини и окрупнен по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Очаква се да бъдат включени най – малко 70 000 безработни лица, като продължителността на проекта е до 31.12.2021 г.
Сподели тази статия
Върни се назадnews