Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 в съответните сектори - хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм (обновена)

06 Jul 2020

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Цел и механизъм на подкрепата: 

Целта на проекта е да се предостави подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение. С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в съответните сектори - хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, лицата по проекта ще се подкрепят, чрез предоставяне на компенсации в размер на 290 лв. Работодателят изплаща на съответните работници и служители нетна сума в размер 189 лв. и внася дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице и на осигурителя за съответния месец.

 

Лица, които могат да възползват от подкрепата:

 • местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България:

    -   Работодатели, осъществяващи дейност в един от изброените сектори в Приложение 1 на Решение на МС № 429/26.06.2020г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.*;

    -   общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС, които извършват дейност в сектор, попадащ в посоченото Приложение;

    -   самоосигуряващи се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и лица упражняващи трудова дейност като еднолични търговци в секторите, съгласно Приложението.

 • заявили изплащане на компенсации за работници и служители в предприятия, осъществяващи дейност в секторите, съгласно приложението;

 

Изисквания за отпускане на финансовата помощ: 

 • регистриране на спад с минимум 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо:

   -   същия месец на предходната календарна година за лицата, учредени преди 01.06.2019 г.

   -   усреднените приходи за януари и февруари 2020 г. за лицата, учредени след 01.06.2019 г.

 • липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината към 31 декември 2019 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • кандидатът да не е обявен в несъстоятелност или не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация
 • запазване заетостта на работниците и служителите, за които е получена компенсация, за целия период на изплащане на компенсациите, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите;
 • да не се прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който се изплащат компенсации;
 • липса на установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период 6 месеца преди подаване на заявлението.

** За изплащане на компенсации могат да кандидатстват самоосигуряващи се лица, които са местни физически лица и отговарят на критериите по точка 2 и 6 и запазват дейността си за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период на изплащане на компенсацията.

 

Размер на компенсацията: 

290 лв. за всеки работник или служител, респективно за самоосигуряващо се лице и ЕТ, за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., но за не повече от 6 месеца.

Компенсации не се изплащат:

 • за работници или служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13.03.2020 г.
 • за работници и служители, които ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • за работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други публични средства и общият размер на помощта надвишава 80 на сто от месечната брутна заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя);
 • за работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси;
 • при напускане на работа от страна на работника компенсацията не се изплаща за месеца, през който е напуснал;
 • за самоосигуряващи се лица, които са стартирали дейност след 1 март 2020 г.


II. КАНДИДАТСТВАНЕ

Начин на кандидатстване:

Лицата подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец. В случаите, когато има повече обекти, работодателят подава заявление само в една дирекция „Бюро по труда“. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

Необходими документи:

 • Към заявлението работодателите и общинските предприятия прилагат:

   -   декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби, респективно намаляване на приходите от съответната дейност;

   -   декларация за обстоятелствата по чл. 1, ал. 6, т. 2 и по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 от Решението на МС;

   -   списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на решението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН, личен номер на чужденец, период, за който да се изплащат компенсации;

   -   декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

 • Самоосигуряващите се лица кандидатстват с попълнено заявление и декларират, че ще запазят дейността си за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период на получаване на компенсация, като прилагат и:

     -   декларация и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;

   -   декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната;

    -   декларация по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 7 от Решението на МС.

 

Повече актуална информация може да намерите тук.

 

*Приложение към чл. 1, ал. 1, 2 и 3

Списък на икономически дейности съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008)

49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт

49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

49.41 Товарен автомобилен транспорт

50 Воден транспорт

51.10 Пътнически въздушен транспорт

51.21 Товарен въздушен транспорт

52.23 Спомагателни дейности във въздушния транспорт I Хотелиерство и ресторантьорство

55 Хотелиерство

55.1 Хотели и подобни места за настаняване

55.10 Хотели и подобни места за настаняване

55.2 Туристическо и друго краткосрочно настаняване

55.20 Туристическо и друго краткосрочно настаняване

55.3 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили

55.30 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили

55.9 Други места за настаняване

55.90 Други места за настаняване

56 Ресторантьорство

56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.2 Приготвяне и доставяне на храна

56.21 Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод

56.29 Други дейности по приготвяне и доставяне на храна

56.3 Дейност на питейни заведения

56.30 Дейност на питейни заведения

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

79.1 Туристическа агентска и операторска дейност

79.11 Туристическа агентска дейност

79.12 Туроператорска дейност

79.9 Други дейности, свързани с пътувания и резервации

79.90 Други дейности, свързани с пътувания и резервации

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отвори програмата, по която желаещите могат да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” - BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
От днес, до 16:30 часа на 24 август 2020 г. могат да бъдат подавани проектни предложения в електронната система ИСУН 2020, като екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ изразява готовността си да предостави помощ на своите клиенти при изготвянето и подаването на изискуемите по програмата документи.

Сподели тази статия
Върни се назадnews