Важна информация във връзка с приемането на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г.

22 Mar 2020

Настоящият анализ, обхваща въпросите, свързани с приемането на нов закон, който да регулира обществените отношения в страната по време на обявеното извънредно положение. Обособени са две части, като първата ще обхване анализ на обсъжданите мерки, които да бъдат инкорпорирани в закона, а втората – същността на президентското вето, което беше наложено на 22.03.2020г., включително неговите последици.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Във връзка с появата на вирус COVID – 19, по-известен като Коронавирус на територията на Република България и с цел ограничаване на неговото разпространение, на 13.03.2020г. Народното събрание, единодушно, взе решение за въвеждане на извънредно положение в страната, за срок от 1 месец – до 13.04.2020г.

Във връзка с постигането на упоменатата цел, на същия ден са приети Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето и Закон за изменение на Наказателния кодекс. Двата закона са обнародвани в Държавен вестник, като с текстовете им може да се запознаете тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=146942; https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=146941)

            На 18.03.2020г. Народното събрание прие на първо, а на 20.03.2020г. - на второ четене Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г.

Законът предвижда конкретни мерки в различни сфери на обществения живот, като ще бъдат разгледани по-основните от тях:

 

I.        Срокове

 1.   Законът предвижда спиране на някои процесуални срокове

1.1. Процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства и производства по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.;

1.2. Давностните срокове и други, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

1.3. Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

2.   Удължават се с един месец от отмяна на извънредното положение

2.1. Сроковете, определени в закон, извън горепосочените, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;

2.2. Действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение;

3.   Срокове за заплащане във връзка със снабдяване с електрическа енергия на битови клиенти се удължават от 10 на 20 дни

 

II.        Неизпълнение

До отмяна на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

 

III.        Принудително изпълнение

1. Спират се всички публични продани и въводи във владение;

2. Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения;

3. Не се образува изпълнително производство по ДОПК, освен в изрично очертани случаи.

 

IV.        Нотариална дейност

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район. Тук може да намерите и пълния списък на дежурните нотариуси по съдебни райони: https://www.notary-chamber.bg/bg/съобщение/списък-на-дежурните-нотариуси-във-всички-съдебни-райони

V.        Трудови правоотношения

1. На работодателите и органите по назначаване се дава възможност без съгласие на работници и служители да възлагат надомна работа и работа от разстояние, а така също и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя, дори без негово съгласие.

2. За всички ученици се организира обучение, както и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии. За учителите и педагогическите специалисти осъществяват обучението и подкрепата за личностно развитие по ал. 1 в рамките на трудовото си правоотношение, без да е необходимо сключване на споразумения по чл. 119 от Кодекса за труда.  От задължение за сключване на такова допълнително писмено споразумение за освободени и директорите на училищата, които също ще продължават да изпълняват своите задължения от разстояние чрез използването на информационните и комуникационни технологии.

 

VI.        Социално осигуряване

НОИ ще превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020г. на осигурители, като критериите и редът за това следва да се определят с акт на Министерския съвет;

 

VII.        Здравеопазване

1. Аптеките да могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.

2. На Министърът на здравеопазването се дава възможност със заповед да ограничи износа на лекарствени продукти до отмяна на извънредното положение.

3. На Министърът на здравеопазването е предоставена възможността да въвежда и други временни мерки и ограничения.

 

VIII.        Данъчно облагане и годишно приключване

1. До 30.06.2020г. се удължава срокът за подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО и ЗДДФЛ;

2. До 30.06.2020г. се удължава и срокът за ползване на отстъпка 5% при заплащане на цялата сума на данъка върху недвижим имот или превозно средство;

3. До същата дата се удължава и срокът за публикуване на декларация, че предприятието не е извършвало дейност;

4. Срокът за публикуване на годишни финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади на предприятията се удължават до 30.09.2020г.;

 

IX.        Роля на въоръжените сили

Военнослужещите да участват в контрола по прилагането на противоепидемичните мерки, също е една от предвидените в закона мерки. Те ще имат право да правят проверки на самоличността на лицата, да ограничават тяхното придвижване, ако са налице данни, че не изпълняват предвидените в Закона за здравето мерки; да спират превозни средства, както и да използват физическа сила, когато това е необходимо.

 

X.        Спекула

Във връзка с постъпилите множеството сигнали за завишени цени на предпазни маски, дезинфектанти и лекарства, се приеха промени в Закона за защита на потребителите, с които да се осъществява по-строга регулация на ценообразуването на стоките.

Същата причина наложи и промени в Наказателния кодекс, които да предвиждат завишени наказания за спекулантите. Наказания се предвиждат и за всички, които разпространяват невярна информация във връзка с разпространяващия се вирус.

 

XI.        Наказания за нарушителите на установените мерки

Промяна ще бъде въведена и в Закона за здравето, като на всеки, който наруши или не изпълни въведените от министъра на здравеопазването или директора на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, ще се налага глоба от 5000 лева.

 

ПРЕЗИДЕНТСКОТО  ВЕТО

На 22.03.2020г. президентът на Република България Румен Радев упражни своето конституционно право и наложи вето на приетия от Народното събрание закон - Указ № 70 за връщане за ново обсъждане в  Народното Събрание на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, приет от 44-то Народно Събрание на 20.03.2020 г.

Преди да бъдат разгледани мотивите на Президента, се налага изясняване на същността на ветото и неговите правни последици, т.е какво да очакваме след като Президентът е упражнил това свое право.

В Конституцията на Република България в частта, където са изложени правомощията на Държавния глава, в чл.101, ал.1 се посочва, че “Президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано”. Това означава, че Президентът взима участие в законодателния процес и по-конкретно в неговата заключителна фаза.

Чрез правото си на вето той връща закона за ново обсъждане в Парламента, като се дава възможност на народните представители да обмислят отново законодателните решения.

Какво се случва след това ?

След като бъде върнат законът за ново разглеждане, дори в хипотезата на частично наложено вето, пред каквато сме изправени в момента, Народното събрание не преразглежда само разпоредбите, които са били върнати, а целия закон.

Парламентът би могъл да преодолее ветото и да приеме закона в неговия първоначален вид само ако за него гласуват повече от половината от всички народни представители. В този случай, Президентът е длъжен да обнародва закона, въпреки несъгласието си с него.

Срещу кои текстове на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г. възрази Румен Радев и какви са неговите мотиви?

На първо място, Президентът изразява своето несъгласие с въведените в Наказателния кодекс промени във връзка с глобите, които ще се налагат за разпространяване на невярна информация. Основният мотив на Държавния глава е, че по този начин се нарушава конституционно установеното право на свобода на словото на всеки гражданин. Припомня се Резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 1659 от 2009г., която подчертава, че свободата на изразяване и публикуването на информация никога не трябва да се интерпретира като заплаха за националната сигурност, освен в изрично и ясно определени в закона случаи.

Румен Радев счита, че текстът “невярна информация за разпространението на заразна болест” е общо и невярно формулиран, което противоречи на изискванията на ЕКПЧ и МПГПП. За недопустимо се сочи, да се определи за “невярна” информацията във връзка с явление, чиято същност и особености са предмет на научна дискусия какъвто е случаят с Коронавируса. Президентът счита, че до “смразяващ ефект” на свободата на изразяване и разпространение на информацията ще се стигне в резултат на предоставяне на толкова широка дискреционна власт на правоохранителните органи. Въвеждането на такива ограничения и съответстващите им при нарушаването им санкции не постига заложеното в заглавието на закона – мерките и действията на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г, подчертава Румен Радев.

Държавният глава не е съгласен, също, с вижданията на народните представители във връзка с приетите в Закона за защита на потребителите промени. В мотивите си той подчертава, че споделя необходимостта от такава защита, но не и начинът, по който е дадена тя. На първо място, изразява опасенията си, че не е дадена дефиниция на понятието “необосновано високи цени”, както и че липсва нормативна основа за разграничаването им при обявено извънредно положение и при липса на такова. Това се приема като предпоставка за правна несигурност у задължените субекти и в същото време - за административен произвол.

В своите мотиви изтъква, че с въведеното фиксиране на всички цени в икономиката, а не както, според него би било по-целесъобразно – въвеждане на праг на последните, ще се достигне до невъзможност за реагиране на промените в международните пазари; до риска стоки, които са поскъпнали на международните пазари, включително животоспасяващи медикаменти въобще да не се внасят в България, ако фиксираните цени тук са по-ниски от разходите за внос. Изтъква се, че се нарушават правилата за свободно движение на стоки в рамките на Единния европейски пазар.

Президентът на Република България припомня, че свободата на стопанска инициатива е прокламирана и в Хартата на основните права на Европейския съюз, като същата регламентира и кога тя може да бъде ограничавана - доколкото ограниченията са „необходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора”.

Подчертава се, че приетите от Народното събрание текстове нарушават и основниконституционни начала, а именно, че икономиката на България се основава на свободна стопанска инициатива (чл.19, ал.1 КРБ) .

С пълния текст на Президентския указ може да се запознаете на следния  интернет адрес:

https://www.president.bg/cat47/1304/ukaz-n-70-za-vrushtane-na-zakona-za-merkite-i-deishtviyata-po-vreme-na-izvunrednoto-polojenie.html

На 23 март 2020 г. е свикано Извънредно пленарно заседание, на което ще се обсъжда върнатият за ново разглеждане от Президента Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г.

Сподели тази статия
Върни се назадnews