ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА - част втора

21 Apr 2020

2.5. Други финансови инструменти предоставяне от ФМФИБ:

2.5.1. Фонд за технологичен трансфер - ФТТ ще осигури дялово и квази-дялово финансиране на крайните получатели и ще финансира проекти, чиито ползи биха останали или биха се насочили към България.

https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/9-fond-za-tehnologichen-transfer

2.5.2. Фонд Мецанин/Растеж - подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги.  

https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/11-fond-metsaninrastezh

2.5.3. Финансов инструмент за развитие на водния сектор -https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/14-finansov-instrument-za-razvitie-na-vodniya-sektor

2.5.4. Портфейлна гаранция с таван на загубите - Средствата ще са насочени както към малки и средни предприятия, така и към големи фирми от почти всички сектори на икономиката, с акцент върху две стратегически за страната направления - енергийната ефективност и иновации.

https://www.fmfib.bg/bg/fi/23-garantsionni-shemi/15-garantsii-po-opik

2.5.5. Гаранции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР)

https://www.fmfib.bg/bg/fi/23-garantsionni-shemi/16-garantsii-po-oprchr

 

 

3. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност

 

Етап на развитие: действаща програма

 

Цел на подпомагането:

Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.

Институции предоставящи продукта: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

 

Лица, за които е предназначен продуктът:  микро, малките и средните предприятия (МСП). 

Изисквания: 

  • Предприятията да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
  • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец) и да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;
  • да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове;
  • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва.

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

  • Кандидат за получаване на ваучер по настоящата ваучерна схема може да бъде само отделното предприятие. Не се допускат за финансиране съвместни проекти, в които участват и партньори.
  • Допустимост на разходите - Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.

 

Механизъм на подпомагането:

ИАНМСП стартира процедура по набиране на заявления за получаване на ваучер във ваучерната схема;

Предприятията-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по електронен път;

В срок от 20 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на формуляри за кандидатстване по ваучерната схема, ИАНМСП извършва оценка по реда на тяхното постъпване;

Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер според стойността (тип 1 или тип 2), а за ваучерите от тип 2-за съответната група дейности, определени в НСНМСП 2014-2020 (като високотехнологични и средно високотехнологични се възприемат като група дейности №1, интензивни на знание услуги производства-група дейности №2 и нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени-група дейности №3) и вътре в самата група дейности – за съответната група заявени ИКТ услуги. Съгласно специално разработена Методика за оценка и класиране на получени проектни предложения по ваучерната схема минимум 450 предприятия ще получат ваучери;

Съставя се допълнителен списък с резервни допустими кандидати, за които ресурса на ваучерната схема не е достигнал. Допълнителния списък е структуриран по аналог на списъка с класирани кандидати, в съответните заявени тип ваучер, група дейност и група ИКТ услуги;

След представяне на искане за плащане и отчетните документи, доказващи изпълнението на дейностите по ваучера, ИАНМСП извършва документална проверка в срок от 5 работни дни.

Стойността на ваучера се изплаща само при изпълнение на дейностите и постигнатите резултати. Доставчици на ИКТ услугите са предварително одобрени от агенцията.

 

Размер на подпомагането: 

Предлаганите ваучери във ваучерната схема ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери, според фиксираната им номинална стойност:

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения:

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:

решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;

фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;

фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;

опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

В случай, че в ИКТ услугите, обхванати от Ваучери-тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения е включен хостинг, то срока, за който са предвидени разходи в бюджета на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат участва във ваучерната схема, не трябва да е по-дълъг от крайния срок за изпълнение на проектното предложение. След този срок, разходите за хостинг не се включват в стойността на ваучера.

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС, за следните 3 групи ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:

 

Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);

Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;

Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);

Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат кандидатства във ваучерната схема. След този срок, разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент няма да бъдат покрити от ваучера.

 

Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;

Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;

Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

Не са допустими услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service), тъй като не може да бъде гарантирана устойчивост на резултатите от изпълнението на ваучера и не може да бъде удостоверен резултата от получената услуга, посредством представяне на някой от изискуемите за целта документи.

 

Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите;

Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;

Осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;

Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата.

 

Срок на подпомагането:

Срок на договора – 36 месеца.

Срок на изпълнение на проекта на МСП – не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера.

 

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://www.sme.government.bg/?page_id=43321

 

 

4. Възможности за финансиране, предоставяни от Европейски инвестиционен фонд, чрез посредници

Европейската комисия разблокира 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще послужат като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Това ще позволи на ЕИФ да дава специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидности на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус.

Цел на подпомагането: временна мярка за подпомагане на МСП и средно-големи предприятия по време на кризата; оборотни и многоцелеви кредити, вкл. Рефинансиране.

Институции предоставящи продукта: оповестяват се на сайта на ЕИФ, на този етап са ОББ, Уникредит банк и Прокредит банк.

Лица, за които е предназначен продуктът: МСП и средно-големи предприятия.

Срок на кредита: до 10 години с възможност за гратисен период

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-and-eif-unlock-8-billion-eur-in-finance-for-100000-small-and-medium-sized-businesses_bg

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm 

 

5. Други институции, предоставящи възможности за финансиране

5.1. Европейска банка за възстановяване и развитие - https://www.sme.government.bg/uploads/2020/04/Presentation-ASB-BG_EIB.pdf

 

5.2. Национален иновационен фонд -  програма, която предоставя безвъзмездното финансиране за проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност. Предстои стартиране на 11 сесия на НИФ, което ще бъде оповестено на официалната интернет страница на ИАНМСП. https://www.sme.government.bg/?s=%D0%9D%D0%98%D0%A4

 

5.3. Общински гаранционен фонд – разработен от Столична община - https://ogf-sofia.com/

 

5.4. Държавен фонд „земеделие“ – разплащателна агенция - От 15 април започва приемът по de minimis в помощ на оранжерийните производители

От 15 април до 31 май 2020 г. Държавен фонд „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis в помощ на българските оранжерийни производители. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на стопаните при реализацията на произведените от тях пресни зеленчуци. Одобреният бюджет от УС на ДФ „Земеделие“ по схемата е 5 млн. лв. Средствата ще бъдат изплатени до 30 юни. 

https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-15-de-minimis-/

 

5.5. Програма за развитие на селските райони

https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-indikativen-grafik/

 

5.6. Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 05 май 2020г.
Бюджет: 115,646,638 лева.

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-1027-szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 30.04.2020г.
Бюджет: 117 349 800 лева.

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-1022-stimulirane-vnedryavaneto-na-inovatsii-ot-sshchestvuvashchi-predpriyatiya

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ
BG16RFOP002-2.067 "Дигитализация на малките и средни предприятия"
Период за прием на проекти: 2020 г.
Бюджет по схемата: 58 674 900 лева.

http://opic.bg/protseduri-opik/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1

 

BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Процедурата е обявена за обществено обсъждане.

https://opic.bg/protseduri-opik/podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19

 

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ продължава да следи възможностите и условията за финансова подкрепа на гражданите и бизнеса, като своевременно ще актуализираме предоставената информация.

 

За повече информация, можете да се свържете с адв. Атанася Ангелова или с адв. сътр. Добромир Ефимов, на следните електронни пощи: a.boradzhieva@tzp.bg и d.efimov@tzp.bg.

*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси. 

Сподели тази статия
Върни се назадnews