Елена Ангелова Стоилова-Добрева

00 359 888 46 31 46 e.dobreva@tzp.bg

Образование:

1999г. – 2004г. – Великотърновски  Университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност - Право, Образователно-квалификационна  степен – магистър;

Професионална насоченост:

Вещно право и строителство, Търговско и корпоративно право, Процесуално право и арбитраж, Семейно и наследствено право, Обществени поръчки и концесии

Чужди езици:

Английски език и Френски език;

Виж всички