Силвия Цветкова

Образование:

1973 г. – 1978 г. –СУ „Св. Климент Охридски” – Специалност - Право, Образователно-квалификационна  степен – магистър;

 

Професионална насоченост:

Търговско и корпоративно право, Процесуално право и арбитраж, Ликвидация и неъстоятелност, Концесии, Публично-правни партньорства и Приватизация, Обществени поръчки

 

Чужди езици:

 Френски език; гръцки език

Виж всички