Конкурентно право

Нашите висококвалифицирани адвокати в сферата на европейското право и конкуренцията помагат на клиентите ни да достигнат своите бизнес цели като ги консултират как да структутрират сделките и договорите в съответствие с изискванията на закона за конкуренцията, чрез получаване на одобрения за контрол върху сливаниятата, подаване на жалби и предприемане на правни действия за нарушения на конкурентното право. Услугите, които предлагаме в областта на конкурентното право са следните:

 • Консултации в областта на българското конкурентно право:
  • забранени споразумения, решение на сдружения на предприятия и съгласувани практики (картели);
  • злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара;
  • концентрация на стопанска дейност;
  • нелоялна конкуренция
  • предоставяне на правни услуги по отношение на контрола, осъществяван при сливания и придобивания. Подготовка на предварителна информация и на уведомления до компетентните органи при сделки по сливания и придобивания
 • Консултации в областта на приложението на антитръстовото законодателство на ЕС
 • Представителство на клиенти в производства пред Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
 • Консултации в областта на конкурентното право при широк спектър от ситуации, включитело сливания и съвместни предприятия, всички видове търговски споразумения, злоупотреба с монополно или господстващо положение, както и транзакции, засегнати от правилата на ЕС за държавните помощи. Предоставяме правна помощ и представителство при разследвания на органите за защита на конкуренцията, включително внезапни проверки и искания за предоставяне на информация.