Концесии, Публично-правни партньорства и Приватизация

Концесии

„ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” има дългогодишен опит в сферата на концесиите, като през годините сме представлявали различни български и чуждестранни клиенти в процедури по предоставяне на концесия. Нашите специалисти могат да ви консултират на всеки етап от концесионната процедура, включително:

 • Правни консултации по прилагането на концесионния режим в Република България.
 • Консултации и подготовка на цялата изискуема документация за участие в концесионни процедури.
 • Консултации, предоставяне на писмени становища, изготвяне на необходимата документация.
 • Представителство на клиентите в отделните фази на концесионните договори - кандидатстване, сключване, изпълнение, изменение, прекратяване.
 • Представителство в спорове, свързани с концесия.

Публично-правни партньорства

Въпреки че пазарът на проекти за публично-частно партньорство (ПЧП) в България е в доста ранен стадий, „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” е в челните редици, като всъщност е лидер в тази област от самото начало.  С приемането на новия Закон за публично-частното партньорство (ПЧП), който ще влезе в сила на 01.01.2013 г., възможността за активно включване на частния бизнес в развитието на държавната или общинската инфраструктура ще бъде значително разширена, като с този закон ще се регламентира неуредената до този момент материя на публично-частното партньорство. Екипът ни разполага със задълбочени познания върху новоприетия закон, което ще даде уникалната възможност на нашите клиенти да бъдат консултирани за новите тенденции в сферата на публично-частното партньорство в България още преди законът да влезе официално в сила.

Адвокатите на „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” действат от страна на правителства, изпълнители, доставчици, спонсори и кредитори в ПЧП, проекти в различни области, включително производство, пътища, болници, социални домове, училища, туризъм. Гари, пристанища, полицейски и затворнически съоръжения, отбрана, управление на отпадъците и замърсяването. Нашите услуги включват:

 Консултации относно избиране на най – подходящата правна форма на ПЧП.

Правни консултации, които гарантират точността и съответствието на всички правни стъпки с местното и международно право.

 Консултации относно подготовка и изпълнение на проекти за ПЧП.

 Структуриране на проекти за ПЧП.

Изготвяне и договаряне на дяловото участие и акционерна документация и създаването на подходящо смесено предприятие и структурите на холдинговата фирма.

Изготвяне и договаряне на основните договори за подизпълнение, организиране на екипни срещи, както и свързаните с тях обезпечителни и встъпителни споразумения.

Участие в преговори между участниците в проекти за ПЧП.

Представителство в спорове, свързани с публично-частното партньорство.

Приватизация

Екипът на „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” консултира чужди и местни инвеститори по въпроси, свързани с приватизацията на държавни дружества, недвижими имоти и други държавни активи в България.  Адвокатите на фирмата разполагат с богат опит и предоставят пълен набор от услуги в приватизационни проекти в България. „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” предлага експертно консултиране във всички ключови области на приватизацията, включително: 

 • Правен анализ (дю дилиджънс) на предприятия или други активи в процес на приватизация.
 • Консултации по приватизационни процедури и възможни работни варианти.
 • Съдействие при изготвяне на тръжна документация.
 • Водене на преговори с приватизационни агенции и държавни/общински власти.
 • Изготвяне и договаряне на приватизационни споразумения.
 • Структуриране и финансово обезпечаване на приватизационни проекти.
 • Консултации относно следприватизационно преструктуриране на бизнеса.
 • Представителство в спорове, свързани с приватизацията.