Корпоративно и Търговско право

Aдвокатско дружество “Цветкова и партньори” предлага на своите български и чуждестранни клиенти задълбочени и разностранни юридически консултации в областта на корпоративното и търговско право. 

Експертният ни екип съдейства за постигането на най-добрите правни резултати, подсигуряващи стопанската дейност на нашите клиенти. 

Екипът ни от юридически специалисти подпомага намирането на оптималната правна форма за реализацията на стопанските намерения, провежда консултации по всички видове търговски договори, като има предвид спецификите на конкретния бизнес и данъчното законодателство в областта.

Aдвокатско дружество “Цветкова и партньори”осъществява следните правни услуги в областта на корпоративното и търговско право: 

 • Избор на най - подходяща правна форма в зависимост от конкретната дейност на клиента.
 • Учредяване и регистрация на дружества (частни, публични, капиталови, персонални), клонове,  представителни офиси.
 • Учредяване и регистрация на юридически лица с нестопанска цел.
 • Изготвяне и консултации относно учредителни договори, споразумения между акционери/съдружници, договори за управление, правила за вътрешен ред и др.
 • Структуриране на капитала и дяловите участия, промени в капитала, капитализиране на парични вноски, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания, прехвърляне на търговски предприятия и части от тях.
 • Консултации относно дружествените управленски структури, надзорни и управителни съвети, правата, задълженията и отговорностите на членовете на изпълнителни и надзорни съвети, независими директори, конфликт на интереси и др.
 • Предоставяне на допълнителни правни услуги на търговски дружества при подготвянето на дневния ред на дружествени събрания, протоколи, резолюции и др.
 • Снабдяване с предвидените в законодателството разрешения, лицензи и данъчни регистрации.
 • Консултиране във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари.
 • Предварителна оценка на законността на дружествените проекти или решения съобразно нормативната база, регулираща картелите,  нарушения  при доминиращата позиция на пазара, предварителна консултация за вероятни нарушения от конкурентни или търговски партньори.
 • Ликвидация.
 • Несъстоятелност.
 • Джойнт венчър и стратегически алианси.
 • Изготвяне и обсъждане на всякакъв вид търговски договори (както на етап предварителни преговори, така и на етап реализация и приключване).
 • Представителство на клиенти в делови сделки, преговори.
 • Международна търговия (продажба на стоки, представителство, дистрибуция и франчайзинг).
 • Сливания & Придобивания 

ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ е една от водещите фирми в Бългрия в областта на сливанията и придобиванията (M&A). 

 Адвокатите на ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ имат опит в M&A сделки от всякакъв мащаб и степен на сложност, като са представлявали изключително разнообразни групи клиенти. Нашият екип по Сливания & Придобивания предоставя консултации по всички аспекти на сделките, от данъци и финанси, през заетост, околна среда, както и други нормативни въпроси. В допълнение, ние редовно консултираме относно корпоративни преструктурирания, съвместни предприятия, възможни схеми за структуриране на акции за стимулиране на служителите, трансгранични придобивания и чуждестранни инвестиционни сделки. Предлагаме следните услуги:

 • Структуриране на сливания, придобивания, бизнес сдружения и други стопански комбинации;
 • Правен анализ (дю дилиджънс);
 • Консултации относно нормативните изисквания и получване на необходимите разрешителни и пълномощия;
 • Водене на преговори и изготвяне на документите по сделката;
 • Контрол и съответствие на сливането;
 • Консултански услуги след осъществено сливане/придобиване.