Трудово право

В сферата на трудовото право Адвокатско дружество „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” има широк опит в консултирането на клиенти по всякакви въпроси, свързани със заетостта.

Ние предлагаме на нашите клиенти консултации и правна помощ. По-специално, в следните области:

  • Консултации по въпроси, възникващи през различните фази на трудовите взаимоотношения, подбор, наемане и освобождаване от длъжност, както и преструктуриране и защита срещу конкуренция. Също така предлагаме консултации относно спазването на закона, доходите на наетите лица, структурите на акциите за стимулиране и прилагането на ефективни мерки за компенсации и обезщетения;
  • Съдействие на дружества при преместване на бизнес в България, правни проблеми на имиграцията и разрешения за пребиваване и труд;
  • Правно съдействие и консултации при преобразуване на търговски дружества и реорганизация на дейността, в т.ч. сливания, придобивания, прехвърляне на търговско предприятие, когато тези операции включват по необходимост и преструктуриране на персонала;
  • Консултации и процесуално представителство по въпроси, свързани с пенсионни фондове;
  • Изготвяне на текстове на колективни и индивидуални трудови договори, допълнителни споразумения и други необходими документи във връзка с изискванията на трудовото законодателство;
  • Изготвяне на вътрешни документи, свързани с управлението на трудовия процес, в т.ч.: вътрешни правила, наръчници за служители, политики за възнаграждения и бонуси, и др.;
  • Правни консултации на работници, служители и работодатели по всички видове трудовоправни и осигурителни въпроси;
  • Съдействие при водене на преговори между работодатели и работници/служители за извънседебно решаване на трудови спорове;
  • Правна защита на работници, служители и работодатели при трудови спорове пред съдилища от всички инстанции.