Европейско право

ЦВЕТКОВА И ПРАТНЬОРИ има възможност  да предостави правни консултации в редица области на европейското право, по-специално прилагането на правото на ЕС по отношение на единния пазар, конкурентното право, правното регулиране на финансовите услуги, външна търговия, обществени поръчки за стоки и услуги, енергетика и земеделие. Ние представляваме правата на нашите клиенти по отношение на неправилното прилагане на европейските директиви в националното законодателство. Нашият опит в сферата на правото на ЕС е водещ за подпомагане на фирми, браншови асоциации и правителства да се ориентират и оформят разпоредби на ЕС. Нашият екип притежава също така и завиден опит в областта на европейските субсидии, международната търговия и митническото право.

Държавна помощ

 • Консултации относно правилата и разпоредбите за получаване на финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни фондове
 • Структуриране на проекти и сделки
 • Подготовка и подаването на документи за кандидатстване за европейските структурни фондовe
 • Изготвяне на жалби срещу откази от получаване на субсидия
 • Процесуално представителство по дела, свързани със Оперативните програми на Европейските структурни фондове

Право НА ЕС

 • Консултации на български граждани и компании във връзка с правни казуси в други страни – членки на ЕС, като при необходимост работим съвместно с някоя от кореспондиращите ни кантори в ЕС
 • Процесуално представителство пред съдебните органи на Европейския съюз(Съда на Европейския съюз в Люксембург/ Court of Justice of the European Union/, пред Общия съд/General Court/ към него и пред Специализираните съдилища към Общия съд)
 • Представителство пред институциите на ЕС, включително Европейската комисия и Европейския парламент
 • Консултиране относно нормативните изисквания на ЕС и тяхното спазване
 • Консултиране по редица регулаторни режими, включително лекарства, козметика, телекомуникации, излъчване, залагане и игри, както и здравеопазване 

Международна търговия и Митница

 • Лицензиране на вноса и износа
 • Безопасност на храните, ветеринарни и фитосанитарни (документални) изисквания и проверки за внос на ЕС
 • Подаване и защита на искове пред европейските съдилища по въпроси, свързани с търговския закон
 • Консултиране на клиенти по различни аспекти на на правото и практиката на СТО
 • Консултиране на дружества по отношение на митническата класификация, оценка, трансферно ценообразуване, произход, етикиране, търговско споразумение и преференциален достъп, митнически съдебни спорове,  гранично прилагане на правата върху ИС и съответствие на вноса
 • Консултации по прилагане на митническото законодателство в България
 • Митнически и търговски спорове пред българските администрации и съдилища
 • Митнически проверки, глоби, санкции и изземване
 • ДДС и акцизи