Семейно право

Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” притежава богат опит в сферата на семейното право. Прилагайки професионалния си опит и юридически познания, ние подхождаме индивидуално, с подчертано внимание към всеки отделен казус, за да намерим максимално ефективна защита на вашите права и законни интереси. Екипът ни от специалисти предлага консултации и процесуално представителство по следните въпроси:

 1. Имуществени отношения между съпрузите (законов режим на общност и на разделност, договорен режим).
 2. Изготвяне, изменение и прекратяване на брачни договори.
 3. Вписвания в Регистър на имуществените отношения на съпрузите.
 4. Развод по взаимно съгласие.
 5. Развод по исков ред.
 6. Преговори и извънсъдебни споразумения.
 7. Спорове относно родителски права, издръжка и др.
 8. Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – напр. при извеждане на дете извън границите на Република България.
 9. Вещно-правни искове за собственост след развода.
 10. Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.
 11. Установяване или оспорване на произход на дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата и др.
 12. Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи.
 13. Пълно и непълно осиновяване.