Ликвидация и Несъстоятелност

Несъстоятелност  

Екипът ни предоставя комплексни консултации и решения във връзка с проблемите на търговската несъстоятелност. Правните услуги в тази област включват: 

 • Консултации във връзка с възможните рискове от неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговски дружества или техните търговски партньори;
 • Предлагаме подходящи варианти за преодоляване на състоянието на декапитализация или свръхзадълженост на търговски дружества;
 • Консултиране на управители относно техните задължения, свързани с евентуално производство по несъстоятелност;
 • Консултации във връзка с процедурата по несъстоятелност;
 • Изготвяне на правните документи, свързани със започването и правилното провеждане на процедурата по несъстоятелност;
 • Процесуално представителство и правна помощ при откриване и водене на производства по несъстоятелност;
 • Искове, свързани с несъстоятелността;
 • Представителство на кредитори в съвета на кредиторите и в съдебните заседания, свързани с несъстоятелността;
 • Изготвяне на оздравителни планове и на споразумения с кредиторите за преструктуриране на дългове;
 • Защита в процедурите по осребряване на имуществото на длъжника и др.;
 • Защита на чуждестранни кредитори в производство по несъстоятелност на местни търговци;
 • Изготвяне на цялостен правен анализ (due diligence) на дружества, намиращи се в процедура по несъстоятелност; 

Ликвидация

Адвокатското дружество предлага квалифицирано съдействие при осъществяването на процедурата по ликвидация. На клиентите се предоставят услуги, свързани с: 

 • Подготовка на документи за ликвидация на търговско дружество или кооперация;
 • свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите –  консултиране на клиента във връзка с вземане на оптималните решения за провеждане и завършване на процедурата по ликвидация;
 • избор и назначаване на ликвидатор, консултации във връзка с дейността на ликвидатора;
 • консултации при всички сделки и действия, свързани с осребряването на наличното имущество, включващи събиране на вземанията на дружеството, изпълнение на задълженията му и разпределяне на събраните средства между съдружниците;
 • консултации, свързани с уреждане на отношенията между съдружниците и изготвяне и подаване на необходимите документи за заличаване на търговеца от търговския регистър;
 • Предлагаме цялостно съдействие при закриване на клонове на чуждестранни търговци и търговски представителства;
 • изготвяне на цялостен правен анализ (due diligence) на дружества, намиращи се в процедура по несъстоятелност или ликвидация.