Обществени поръчки

Адвокатите в Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” притежават задълбочени познания в сложната правна материя на обществените поръчки, базиращи се на широк опит в консултирането на клиенти, участващи в процедури по възлагане на обществени поръчки. Ние предоставяме пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужват нуждите на частните инвеститори, от една страна, и органите на държавната власт, от друга. Опитът ни, придобит при условията на постоянно развиваща се в съответствие с нормите на европейското право регулаторна рамка, ни позволява да предоставим правно съдействие както при подготовката на конкурсната документация, така и в другите фази от развитието на процедурата до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. Услугите, които предоставяме в тази насока, включват:

 • консултиране и участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • изготвянето на тръжна документация;
 • оказване на правна помощ при изготвяне на оферти;
 • представителство на възложителя по време на цялата тръжна процедура;
 • консултиране във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи концесиите;
 • изготвяне на концесионни споразумения;
 • консултиране на клиенти по време на периода на изпълнение на предоставената концесия;
 • анализ на юридическата и финансовата структура на проекти за публично-частни партньорства;
 • изработване на споразумения от публично-частен характер с публични институции;
 • представителство на кандидати в конкурсни процедури пред публични органи;
 • изготвяне на покани за участие в търгове, концесии или обществени поръчки;
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи;
 • консултации на публични агенции в изготвянето на предпроектни проучвания;
 • Обжалване на решения на възложителите пред КЗК;
 • Обжалване на решения на КЗК пред ВАС;
 • Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка пред арбитраж или съд.