Публикации

Актуални въпроси на работодателите във връзка с приложението на Мярката 60/40 и техните отговори

16 Apr 2020

ИЗМЕНЕНИЯТА и ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ на Постановлението на МС за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Мярка 60/40).

Прочети повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО КРЕДИТИ В СВЕТЛИНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

11 Apr 2020

На 10.04.2020г. Управителният съвет на Българската народна банка утвърди предложените от Асоциацията на банките в България (АББ) мерки за ограничаване на кредитната тежест за лицата, изпаднали в затруднено финансово положение в резултат на настъпилата извънредна ситуация.

Прочети повече

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – АКТУАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЧЛ. 6 ОТ ЗМДВИП

09 Apr 2020

След многото противоречиви мнения по отношение на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обн. в Държавен вестник на 24.03.2020 г., бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМДВИП. С него се прави конкретно предложение за изменение на разпоредбата с оглед стесняването на обхвата й. След множество дискусии, със Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИ, обн. в ДВ, бр. 34, от дата 9.4.2020 г. (изменението на чл. 6 от ЗМДВИП става факт.

Прочети повече

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

09 Apr 2020

Настоящият анализ, обхваща въпросите, свързани със Закона за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г. (ЗИДЗМДВИП)

Прочети повече

ПРАВАТА НА ТУРИСИТЕ И ТУРОПЕРАТОРИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - ОБНОВЕНА

08 Apr 2020

Информация относно правата на туристите при нереализирани туристически услуги, проблемите за туроператорите, във връзка със задължения по договори и задължението за сключване на задължителна застраховка.

Прочети повече

Актуалните хипотези, в условията на извънредно положение (COVID-19), при: Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, нотариални сделки, Договор за банков кредит и Договор за наем на недвижим имот

08 Apr 2020

Статията акцентира на взаимоотношенията в сферата на недвижимата собственост, които по същността си са изключително разнообразни, динамични и пряко свързани с икономическата стабилност на местно и световно ниво.

Прочети повече

ПМС за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение

30 Mar 2020

Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С цел подпомагане на работодателите от засегнатите сектори и икономически дейности и за запазване на заетостта на техните работници и служители, беше приета законодателна мярка за изплащане на компенсации на предприятията преустановили работа поради обявеното извънредно положение. С приетото днес Постановление бяха регламентирани условията и реда за изплащане на компенсациите.

Прочети повече

ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ С УДЪЛЖЕНА ВАЛИДНОСТ И ПРАВИЛА ЗА ЧУЖДЕНЦИ

27 Mar 2020

С § 10 и § 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се въвеждат правила за личните документи на българските и чуждестранни граждани, както и за пребиваването на продължителнопребиваващите чужденци в Република България. Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ дава отговори на най- често задаваните въпроси по темата с удължаването на валидността на личните документи.

Прочети повече

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

24 Mar 2020

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО НА 13.03.2020г. от НС ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ: Така посочения въпрос е тема, която предстои да бъде доразвита и конкретизирана чрез Постановление на Министерския съвет. Проектът на посоченото постановление вече е изготвен и изпратен за съгласуване с работодатели и синдикати и следва неговото приемане в близките дни. По долу, в настоящото изложение ще развием основните моменти, уреждащи критериите, процедурата, документациията и всичко онова, което е важно за работодателят- кандидат за държавна помощ, с уточнението, че написаното е на проектна база, предстоящо да бъде окончателно прието.

Прочети повече

ТРУДОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

24 Mar 2020

С оглед обнародването на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) в ДВ №28/24.03.2020г., се налага актуализиране на информацията във връзка с трудовите взаимоотношения, като се посочат новите положения и се направи разграничение от предходните. В отделен, нов раздел, ще бъдат разгледани измененията и допълненията, които се правят в Кодекса на труда.

Прочети повече

ПОНЯТИЕТО НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА В СВЕТЛИНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

23 Mar 2020

С оглед динамично развиваща се обстановка, предходният анализ не обхваща в пълнота правните последици при извънредното положение и следва да бъде допълнен с актуална информация за гражданите и бизнеса. В настоящата статия са взети предвид и посочени новите положения, приети с все още необнародвания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Прочети повече

ПРАВАТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

20 Mar 2020

В световни мащаби поради разпространението на пандемия от Коронавирус (COVID-19), хората са изправени пред огромна заплаха за своето здраве и живот. Освен неизвестността от това докога ще продължи пандемията, колко точно “жертви” ще вземе тя, пред нас стои и въпросът за икономическите последици, които ще последват. От гледна точка на дейността на предприятията, към момента в някои сектори се наблюдава намаляване, а в други - увеличаване на обема на работата.

Прочети повече

ЕЛЕКТРОНЕН ДОГОВОР. ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

20 Mar 2020

Актуални моменти във връзка с възможността за сключване на договори между отсъстващи страни, а именно по електронен път (вкл. договори от разстояние).

Прочети повече

ПРАВАТА НА ТУРИСИТЕ И ТУРОПЕРАТОРИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

20 Mar 2020

Извънредното положение в Р България, както и предприетите ограничителни мерки в различните държави, във връзка с възникналата пандемия от Коронавирус, пораждат редица затруднения в сферата на туризма, както в национален, така и в световен мащаб.

Прочети повече