Актуални въпроси на работодателите във връзка с приложението на Мярката 60/40 и техните отговори

16 Apr 2020

С цел подпомагане на работодателите от засегнатите сектори и икономически дейности, в следствие на обявеното извънредно положение и за запазване на заетостта на техните работници и служители, беше приета законодателна мярка за изплащане на компенсации на предприятията, преустановили и/или намалили работа поради обявеното извънредно положение. С приетото на 30.03 2020г. Постановление №55 на МС, бяха регламентирани условията и реда за изплащане на компенсациите, които ще разгледаме по-долу в настоящото изложение. След измененията на парг. 6 на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, се наложи да бъдат внесени и изменения в посоченото постановление.

 

НОВИ МОМЕНТИ:

 

На 15.04.2020г., на заседание на Министерски съвет, Правителството прие промени в постановлението за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите по време на извънредното положение. Съгласно новите разпоредби, размерът на компенсациите ще бъде 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски на работодателя на всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Тук, постановлението се синхронизира с изменения по-рано парг. 6 на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, където се предвиди работодателите да бъдат подпомогнати и с част от дължимите осигурителни вноски.

 

Прецизирана е също така и разпоредбата, в която се сочи, че в случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец, като същото се отнася и при установено  непълно работно време - работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

 

Допълнен е и списъка на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС. Съгласно промените, работодатели от икономическите дейности „Обучение на водачи на превозни средства" и „Дневни грижи за малки деца (частен сектор)", преустановили работа на предприятието или на част от предприятието със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, също ще могат да кандидатстват за подкрепа. Лицата от посочените сектори ще могат да подават заявления по реда на чл. 1, ал.1 от ПМС №55, без да се налага да доказват спад на приходите от продажби с не по-малко от 20%.

 

Направи се и важно уточнение, а именно, че всички приети промени в разглежданото постановление, ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането в сила на постановлението, като действията в тази насока ще се извършват по служебен път, без да е необходимо коригиране от страна на заявителя.  

 

А ето и основните, актуални положения по Постановление № 55 на МС:

 

I.КРИТЕРИИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

 

1. Съгласно изменения текст на парг. 6 на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, пренесен и в ПМС №55, е посочено, че по време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт ще превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Целта на въведената мярка е да се запази заетостта на работниците и служителите, които иначе биха загубили работата си, поради извънредното положение.

 

 Важно е да отбележим обаче, че постановлението предвижда компенсации на работодатели да НЕ се изплащат за:

- работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение - ще може да кандидатства за компенсации по отношение на онези свои служители, с които е сключил трудови договори преди обявяване на извънредното положение в страната /т.е. преди 13.03.2020г./;

- работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

- работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства;

 

2. Правото на компенсация ще имат работодателите, попадащи в някоя от следните хипотези:

 

А. Работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието.

Тази възможността се отнася до работодатели, които заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложение към Постановлението.

 

 Б. Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или е установил непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с извънредното положение.

 

За тази категория работодатели е въведено допълнително изискване, същите да удостоверят спад на приходите от продажби с не по-малко от 20 % спрямо съответния период, в различните хипотези:

- за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

- за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

 

Тази възможност обаче не се отнася за всички работодатели, а са предвидени изключения за работодатели, които осъществяват икономическа дейност в конкретно посочени в Постановлението сектори, а именно: “Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, сектор „Държавно управление“, сектор „Образование“, сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“, сектор „Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор „Дейности на екстериториални организации и служби“.  

 

3. Съществени са и изискванията към работодателите да нямат задължения към бюджета, да не са обявили несъстоятелност или да не са в производство по ликвидация, през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране от държавния бюджет, ЕСФ или други публични средства за заетостта на работниците и служителите им и др., да нямат влязло в сила наказателно постановление от НОИ за последните 6 месеца и да не са извършвали други нарушения на трудовото законодателство.

 

4. Както посочихме по-горе, важен момент е и задължението на работодателят да изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които ще получи компенсация, за съответния месец, както и да заплати дължимите осигурителни вноски.

 

5. Налице е също така и изискване за работодателите да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, както за периода, за който са получили компенсации, така и в допълнителен срок, равен на този период.

 

6. В допълнение, работодателите не  трябва да прекратяват трудови договори на свои работници и служители, на някое от основанията по чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда, през периода, за който им се изплащат компенсации.

 

II. ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

Информация за реда и условията за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта, като заявления се подават от 31.03.2020г. без да е определен краен срок за това! Работодателят сам избира дали да кандидатства месец за месец или общо.

 

Подаването на заявление по електронен път се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”. Повече информация може да намерите на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/.

 

За прозрачност на случващото се, на електронната страница на НОИ вече е създаден и функционира специален Публичен регистър на компаниите, които са получили средства по реда на обсъжданото Постановление на МС.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г. работодателят има право на компенсации, както при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, така и при установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено (чл. 1, ал. 1, 2 и 3 от ПМС).

 

1. При преустановяване на работата на предприятието въз основа на заповед на държавен орган, кандидатстващите работодатели за компенсации по реда на чл.1, ал.1 от ПМС №55/30.03.2020 г. (например на основание Заповед № ЗД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването) подават следните документи:

 • Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 1);
 • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 • Заповед за преустановяване на работа (заверено копие);

2.При преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда, кандидатстващите работодатели за компенсации по реда на чл.1, ал.2 от ПМС №55/30.03.2020 г. подават следните документи:

 • Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 2);
 • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 • Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ (заверено копие);
 • Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

3.При установяване на непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от  Кодекса по труда, кандидатстващите работодатели за компенсации по реда на чл.1, ал.3 от ПМС №55/30.03.2020 г. подават следните документи:

 • Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 3);
 • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 • Заповед на работодателя за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание чл. 138а, ал.2 от КТ (заверено копие);
 • Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Работодателят ще следва да представи посочените по-горе документи в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите си.  

 

Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция „Бюро по труда”, следва да разгледа и провери представените документи в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, както и допълнително следва да извърши проверка на съответствие с критериите за изплащане на компенсация. Комисията взема решение за съответствие или несъответствие на работодателя с изискванията за предоставяне на компенсации.

 

Задължение на Директорът на Дирекция „Бюро по труда” е да изпрати в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на изискванията за предоставяне на компенсации, решенията на комисията и списъците на служителите, предоставени от работодателите.

 

Агенцията по заетостта следва да изпрати по електронен път чрез СЕОС на ДАЕУ на Националния осигурителен институт обобщена информация за одобрените кандидати, а Дирекция „Бюро по труда”, в срок до 2/два/ работни дни от датата на решението, да уведоми работодателите за решението на Комисията.

 

Националният осигурителен институт следва да изплаща на работодателите компенсациите въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

 

Към днешна дата, от страна на Европейската комисия, Държавата получи положително решение за изплащане на компенсациите, което даде зелена светлина и вече започна реалното превеждане на средствата към вече одобрените кандидати!

 

III.РАЗМЕР НА КОМПЕНСАЦИИТЕ:

 

Съгласно изменението на §6 от Закона за мерките и действията при извънредното положение, компенсацията вече е в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя. В постановлението е посочен начинът на определяне на този осигурителен доход, в различните хипотези.

 

В случаите на установено непълно работно време, компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно, т.е. 60% от дължимото възнаграждение на съответния работник и служител за това конкретно неотработено време.

 

И при двете посочени по-горе хипотези, работодателят е длъжен да заплати на работника или служителя на 100% дължимото трудово възнаграждение! Соченото обстоятелство не представлява условие за да бъде изплатена държавната компенсация, а ще бъде предмет на последващ контрол.

 

IV.ПОСЛЕДИЦИ:

 

Задължение на работодателите е, в случай на възстановяване на работа през периода на изплащане на компенсациите или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите, да уведомят в писмен вид, Агенцията по заетостта, в срок от 3 дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа.

 

Също така, работодател, който е получил компенсации по реда на Постановлението на МС и не изпълни задължението си да изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата, за които е получил компенсации за съответния месец и дължимите им осигурителни вноски, не изпълни задължението си да запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите, както и да не прекратява трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации или декларира неверни данни за намалелите приходи от продажби,  следва да възстанови предоставените компенсации в пълен размер.

 

Независимо от кратките срокове за реакция от страна на Държавата, в името на това сумите по компенсациите по-бързо да бъдат преведени към работодателите, проверката от компетентните органи, по отношение истинността на декларираните факти и обстоятелства, ще продължи, по служебен ред, в рамките на цялата 2020г. В случай, че бъдат открити несъответствия, то ще се прилагат и съответните санкции.

 

V. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПМС по МЯРКА 60/40 И ОТГОВОРИТЕ КЪМ ТЯХ:

 

Допустимо ли е на работника или служителя да бъде предоставян платен годишен отпуск в периода преди и по време на получаване на компенсациите?

Отговорът на Министър Сачева в тази насока е, че за периода, за който се получават компенсации няма пречка да бъде предоставен едностранно от работодателя платен отпуск, съгласно промените в КТ. Министърът изрази становище също така, че предоставеният платен отпуск ще се компенсира, като тепърва ще бъде изяснен механизма – дали ще се възстановява размера на разполагаемия отпуск или ще се компенсира възнаграждението, което се дължи за този период от работодателя. Всичко това предстои да бъде изведено от приложението на самото ПМС.

 

С каква дата следва да бъде издадена заповедта на работодателя по чл.1 от ПМС?

И за двете категории работодатели ( по т. А и т.Б посочени по-горе), следва заповедта за преустановяване на работа, съответно за въвеждане на непълно работно време, да са издадени с дата, кореспондираща към началото на периода за който се кандидатства. Няма пречка работодател да кандидатства за различните периоди, на различно основание – по т.А или т. Б, в зависимост от хипотезата, в която е попаднал в съответния период, както и няма пречка двете хипотези да бъдат приложени от един работодател паралелно (по отношение на различни служители), в рамките на един и същи срок, за който се кандидатства. Работодател, който със свои заповеди е приложил паралелно две мерки за преустановяване на работа на част от персонала и установяване на непълно работно време за друга част - отделно звено от предприятието, подава в един общ пакет съответните два вида заявления, заповедите, в 1 екземпляр документите, доказващи спад на приходите от продажби и 1 общ списък, с обособено последователно сортиране на работниците и служителите, според основанието на което се кандидатства за изплащане на компенсации.

 

v Допустими ли са изменения в трудовото правоотношение през призмата на задължението на работодателя за запазване на заетостта за съответен период и след преустановяване на заплащане на компенсациите, както и със забраната за прекратяване на трудовите договори на посочените в ПМС основания?

Налице е изискване за работодателите да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, както за периода, за който са получили компенсации, така и в допълнителен срок, равен на този период. Това е и основната цел на мярката по разглежданото постановление. Посоченото задължение на работодателя е за допълнителния период, за който следва да се запази заетостта на работниците и служителите, за които е получена компенсация, като няма изрична забрана работодателят да въвежда намалено или непълно работно време, както и да изменя трудовото правоотношение в посока намаляване размера на възнаграждението.

 

Работодателите обаче не трябва да прекратяват трудови договори на свои работници и служители на някое от основанията по чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда, през периода, за който им се изплащат компенсации. Важно е да бъде изяснено, че изискването засяга целия трудов колектив на предприятието, а не важи само за работниците и служителите, за които ще се получават компенсации. Например, предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение не трябва да е връчено на работника или служителя след началото на периода, за който се кандидатства за компенсация. Ако работодател е съкратил и един служител след 13 март 2020г., заради извънредното положение (посочил е конкретно това като причина - спад на приходите или ограничения от държавата), подпомагане няма да може да има за всички негови служители.

 

От друга страна обаче, в случай на прекратяване на договора от страна на работника или служителя, независимо в кой от посочените периоди, компенсацията предоставена на работодателя, няма да подлежи на възстановяване.

 

Може ли от мярката 60/40 да се възползват всички служители от компанията, при положение, че само част от тях са с преустановена дейност или с установено непълно работно време? 

По тази мярка можете да кандидатствате само и единствено за онези служители, спрямо които има действие една от двете заповеди, посочени в раздел I. Само тези служители следва да бъдат включени в списъка, който се прилага към заявлението, по силата на което се кандидатства пред Агенцията по заетостта и за които се очаква да бъде получена компенсация.

 

v В какъв срок се подават документите и кандидатстването месец за месец ли е или общо за целия предвиден по ПМС период?  

  Към настоящия момент, на официалната страница на Агенцията по заетостта е публикуван единствено начален срок за подаване на заявления- 31.03.2020г. без краен срок в тази насока. Считано от посочената дата, бихте могли да кандидатствате за компенсации от 13.03-31.03, за месец април-01.04-30.04.2020г. ИЛИ НАПРАВО ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. Към заявлението, в случай, че попадате в някоя от хипотезите на ал.2 или ал.3 на чл.1 от ПМС, е небходимо да приложите и доказателства за спад в приходите от продажби с поне 20 % за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации - т.е. за месец март 2020г., спрямо същия месец на предходната календарна година. Ако изберете да подадете едно заявление за целия период, то отново към него ще се представят доказателства за спад САМО за месец март 2020, спрямо март 2019г.

 

Подавайки документите сега, в тях се посочва актуалната към посочената дата информация, но ситуацията през м. април или следващите се променя и се налага повече от хората да не работят или са налице други нови обстоятелства. Подавайки документите еднократно, посочваме определен брой служители, за които ще се кандидатства по мярката 60/40. Какво се случва когато тези служители се увеличат впоследствие, има ли възможност да се подаде допълнително информация за тях или не?

Когато настъпят промени в обстоятелствата и/или лицата, за който се иска компенсация, работодателя депозира писмо (свободен текст) към съответното Бюро по труда, с посочен входящ номер на основното заявление за кандидатстване, към което прилага АКТУАЛЕН списък на работниците, за които се кандидатства и посочва периода, за който кандидатства. За всяка една промяна в обстоятелствата, работодателят е длъжен да информира Бюрото по труда, в тридневен срок от настъпването им (срока в ПМС е предвиден за част от променените обстоятелства, но за по-голяма сигурност следва да се спазва за всички настъпили промени)!

 

Какъв е точно размера на компенсацията при преустановена дейност и установено непълно работно време?

Съгласно изменението на §6 от Закона за мерките и действията при извънредното положение, компенсацията е в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за тези 60%, които са за сметка на осигурителя.   

 

В случаите на установено непълно работно време обаче, при издадена изрична заповед в тази насока, компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. Тук се има предвид следното: при въведено непълно работно време остава изискването за заплащане на пълния размер на възнаграждението на работника или служителя, а също и кореспондиращите на това осигуровки. Независимо, че работникът ще изработва реално по-малко часове, ако Вие решите да кандидатствате за компенсации за този работник, то Вие следва да  заплатите частта от възнаграждението, кореспондираща на отработеното време върху него, да му заплатите отпуснатите от Държавата компенсации за 60% от неотработеното време (но за не повече от 4 часа) и да доплатите останалите 40%, кореспондиращи на останалото неотработено време. Т.е. независимо, че работника ще работи на непълно работно време, то той реално ще си получи пълния размер на възнаграждението, по начина описан по-горе.

Кога и как работодателят изплаща тези 60% на работника? Действително работодателят изплаща пълното възнаграждение, а след това получава компенсацията от 60% без да е посочен срок за това?

Работодателят следва да си изплаща регулярно възнагражденията, както е по договорно правоотношение. Идеята на мярката за подпомагане е да се кандидатства за всеки месец отделно (или общо за всички), като помощта към работодателя да може да бъде изплатена в същия месец, за който се кандидатства. Т.е. реално да не се налага работодателя предварително да изплаща със свои средства, а единствено да добави дължимата от него част. Не е налице изрично изискване, за да кандидатстваш, предварително да си заплатил възнагражденията, респективно да представиш документи за това. Важно е обаче работникът ДА ПОЛУЧИ своето пълно възнаграждение! Това обстоятелство ще подлежи на последващ контрол.

 

Изхождайки обаче от началния момент на изплащане на компенсациите – 15.04.2020г., то по-скоро компенсациите ще бъдат изплащани в месеца, следващ месеца, за който е подадено заявлението, а ако то е общо за целия период – след изтичането на всеки един месец.

 

Допустимо ли е заявленията от работодател по чл.1 от ПМС 55 да се подават от пълномощник - адвокат с електронен подпис например?

Допустимо и възможно е заявленията от работодател да бъдат подадени и от друг негов представител при предоставянето на съответните документи, доказващи това негово право (изрично пълномощно).

 

Каква информация за приходите от продажби за м.03.2020 сравнено с м.03.2019 трябва да се представи - приходите само на обекта, в който е преустановена работата на работници или на фирмата като цяло за всички нейни обекти? Информацията в каква форма трябва се представи- има ли одобрен формат/образец на документ?

Съгласно чл.1, ал.2 от ПМС №55/2020 г., компенсации могат да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Условията на които трябва да отговарят кандидатите за получаване на компенсации по тази линия са посочени в чл.2, ал.2 от Постановлението. Едно от изискванията е да декларират намаление с не по-малко от 20% в приходите от продажби, като представят документи, удостоверяващи това твърдение. В ПМС 55/2020 не са посочени конкретни документи и те се определят по преценка на работодателя. В хипотезата на конкретния въпрос, затварянето на един обект на фирмата следва да се приема като частично преустановяване на дейността на цялото предприятие. В тази връзка, отчетните документи следва да обхващат приходите от продажби на цялото предприятие, доколкото конкретният обект не би могло да се приеме за отделно юридическо лице.

 

Екипът на Адвокатско дружество “Цветкова и партньори” ще продължава да следи всички новости и актуални моменти във връзка с приложението на ПМС №55, за което ще Ви информира своевременно.

*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси. 

Сподели тази статия
Върни се назадpublications