Безвъзмездна финансова помощ за микро- и малки предприятия

29 Apr 2020

На 11 май 2020 г. се предвижда да бъде отворена процедурата за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Бюджетът, който Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) ще предостави, възлиза на 173 млн. лева под формата на безвъзмездната финансова помощ. Предвижданата подкрепа обхваща широк спектър от сектори и възможност за участие. По-долу ще намерите основните параметри на продукта и изисквания на процедурата, публикувани до този момент. Съветваме Ви да се запознаете предварително с изискванията и условията за участие, тъй като проектите ще се одобряват по реда на постъпването им и за Вас ще бъде от полза да подадете заявлението си максимално бързо, след отваряне на процедурата.


I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Цел и механизъм на подкрепата: 
С проекта се цели подпомагането на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Избраният механизм на подкрепа е безвъзмездна финансова помощ, с която ще може да бъдат покрити най-неотложните нужди на предприятията, като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

Лица, които могат да възползват от подкрепата:

  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;
  • предприятия извършващи дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

Изисквания за отпускане на финансовата помощ: 

  • регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществяване на стопанска дейност;
  • регистриране на спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.;
  • валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно;
  • подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ;
  • Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

Размер на финансовата помощ:
От 3 000 до 10 000 лева.*
* Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:

  • за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).


II. КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за кандидатстване:
30 дни от датата на обявяване на процедурата*
* Предвижда се обявяване на процедурата да бъде 11 май 2020 г.

Срок за изпълнение на проектите:
3 месеца

Начин на кандидатстване:
Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път.


III. КОМУНИКАЦИЯ И КЛАСИРАНЕ

Нередовности:
При установяване на нередовности в заявлението ще се изпраща уведомление чрез ИСУН 2020, като соркът за отстраняване е не по-дълъг от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.*
* За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020!

Класиране: 
Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.


Предстои публикуване на Указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения!


Повече информация за тази финансова помощ може да откриете тук!

*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси.

Сподели тази статия
Върни се назадnews