ПМС за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение

30 Mar 2020

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

по приетото Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

 

Поради усложнената епидемична обстановка, вследствие на бързо разпространяващия се Коронавирус (COVID-19),  от 13.03.2020 г., в Република България беше въведено извънредно положение и Правителството предприе спешни противоепидемични мерки. Преустановени бяха посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ. Преустанови се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).  

Това от своя страна оказа неблагоприятно въздействие върху отделни сектори и икономически дейности – хотелиерство и ресторантьорство; дейности в областта на културата, спорта и развлеченията; търговията на дребно; пътническия транспорт и др.  

С цел подпомагане на работодателите от засегнатите сектори и икономически дейности и за запазване на заетостта на техните работници и служители, беше приета законодателна мярка за изплащане на компенсации на предприятията преустановили работа поради обявеното извънредно положение. С приетото Постановление бяха регламентирани условията и реда за изплащане на компенсациите.

 

КРИТЕРИИ, НА КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ:

1.Както се сочи в парг. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, Държавата, в лицето на Националния Осигурителен институт, ще покрива чрез фонд "Безработица60% от възнагражденията на служители, които иначе биха загубили работата си. Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски, а за лицата на непълно работно време – пропорционално на неотработеното време, но до 4 часа.  

 Уточнението, което се прави във финалния вариант на постановлението е в насоката компенсации на работодатели да НЕ се изплащат за:

- работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение - ще може да кандидатства за комепнсации по отношение на онези свои служители, с които е сключил трудови договори преди обявяване на извънредното положение в страната /т.е. преди 13.03.2020г./;

- работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

- работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства;

Постановлението отново детайлно обсъжда тези 60%, а именно те ще представляват 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен специалния режим и на което ще бъде запазена заетостта, за период не по-малък от периода, за който ще се изплащат компенсациите, като е даден и реда, по който осигурителният доход за месец януари 2020 г. ще бъде определян.   

 

2. Правото на компенсация ще имат работодателите, попадащи в някоя от следните хипотези:

А. Работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, може да се изплащат суми по §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

Възможността по буква А. се отнася до работодатели, които заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението.

         Б. Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или е установил непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда. При тези случаи работодателите ще имат право на компенсации, когато могат да удостоверят спад на приходите от продажби с не по-малко от 20 % спрямо съответния период, в различните хипотези:

1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Възможността по буква Б. обаче не се отнася за работодатели, които осъществяват дейност в следните сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор К „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О „Държавно управление“, сектор Р  „Образование“, сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, сектор T „Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“, сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“.    

 

3. Съществено остава изискването към компаниите да нямат задължения към бюджета, т.е. за данъци и осигуровки и задължения към общината, които да са доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и по отношение на които работодателят не е предприел действия за тяхното разсрочване, отсрочване или обезпечение, работодателите да не са обявили несъстоятелност или да не са в производство по ликвидация, през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране от държавния бюджет, ЕСФ или други публични средства за заетостта на работниците и служителите им и др., да нямат влязло в сила наказателно постановление от НОИ за последните 6 месеца и не трябва да са извършвали нарушения на трудовото законодателство.

4. Особено внимание се обръща и на процедурата по контрол на истиността на декларираните от страна на работодателите факти, обосноваващи кандидатстването по настоящото постановление. Независимо от кратките срокове за реакция от страна на Държавата, в името на това сумите по компенсациите по-бързо да бъдат преведени към работодателите, то проверката от компетентните органи в горната насока (истиността на декларираните факти и обстоятелтва) ще продължи, по служебен ред, в рамките на цялата 2020г. В случай, че бъдат открити несъответствия, то ще се прилагат и съответните санкции.

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта ще издаде заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсациите. Информация за реда и условията за кандидатстване ще бъде публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта  в срок до 30.03.2020г., като заявления ще могат да бъдат подавани още от 01.04.2020г.

 

За прозрачност на случващото се, на електронната страница на НОИ ще бъде създаден и специален Публичен регистър на компаниите, които са получили средства по реда на обсъжданото Постановление на МС.

 

1. Работодателят ще следва да представи в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите си, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

Към заявлението следва да се приложат:

-              Заповед за преустановяване на работа на основание чл.120в от КТ или заповед за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;

-                        декларация по образец, за това, че работодателят ще запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите, както и, че няма да прекрати трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;

-                        ДЕКЛАРАЦИЯ от работодателя и документи, удостоверяващи спад на приходите от продажби през текущия месец с не по-малко от 20 % спрямо референтния месец – за работодателите по т.2, буква Б от предходния раздел на настоящото изложение.

-                        списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за получаване на компенсации по реда на Постановлението на МС. Списъкът съдържа данни за лицата (трите имена и ЕГН), без да се сочи броя работни дни за периода на преустановяване на работа.

- декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, с изрично посочени реквизити за самата сметка и доставчика на платежни услуги.

 

2. Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция „Бюро по труда”, следва да разгледа и провери представените документи в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, както и допълнително следва да извърши проверка на съответствие с критериите за изплащане на компенсация. Комисията взема решение за съответствие или несъответствие на работодателя с изискванията за предоставяне на компенсации.

Задължение на Директорът на Дирекция „Бюро по труда” е да изпрати в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на изискванията за предоставяне на компенсации, решенията на комисията и списъците на служителите, предоставени от работодателите.

Агенцията по заетостта следва да изпрати по електронен път чрез СЕОС на ДАЕУ на Националния осигурителен институт обобщена информация за одобрените кандидати, а Дирекция „Бюро по труда” да уведоми работодателите за решението на Комисията. В преработения вариант на Постановлението на МС е предвиден и срок за посоченото уведомление, а именно в срок до 2/два/ работни дни от датата на решението.

 

3. Националният осигурителен институт следва да изплаща на работодателите компенсациите въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

 

Във връзка с финалния етап на процедурата и изплащане на компенсациите, Министърът на труда и социалната политика заяви, че още днес ще бъде изпратено искане до Европейската комисия и в рамките на няколко дни очакваме да бъде получено положително решение за изплащането им или да бъде получено решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

 

ПОСЛЕДИЦИ:

 

Задължение на работодателите е, в случай на възстановяване на работа през периода на изплащане на компенсациите или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите, да уведомят в писмен вид, Агенцията по заетостта, в срок от 3 дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа.

 

Също така, работодател, който е получил компенсации по реда на Постановлението на МС и не изпълни задължението си да изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата, за които е получил компенсации за съответния месец и дължимите им осигурителни вноски, не изпълни задължението си да запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите, както и да не прекрати трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации или декларира неверни данни за намалелите приходи от продажби,  следва да възстанови предоставените компенсации.

 

 

                                                                          (Приложение №1)

          Списък на икономически дейности по чл. 2, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008)

 

Код по КИД-2008

Наименование на позицията

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети* с изключение на:

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;

47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари;

47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти

49.3

Друг пътнически сухопътен транспорт

51.1

Пътнически въздушен транспорт

55

Хотелиерство

56.1

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.3

Дейност на питейни заведения

59.14

Прожектиране на филми

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации

82.30

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.10

Предучилищно образование (частен сектор)

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04

Поддържане на добро физическо състояние

 

Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

                                   

 

*Настоящото изложение не представлява правна консултация, а становище на автора по така поставения въпрос!* С работно място в търговски обект на територията на търговски център

Сподели тази статия
Върни се назадpublications