НОВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОПИК ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

29 Jun 2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) обявява отново обществено обсъждане на Процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". В новата проектна документация са налице промени в някои от изискванията и условията за кандидатстване, както и в методиката на оценяване. Общественото обсъждане ще се проведе в срок до 29.06.2020 г., след което се очаква публикуване на окончателната документация и отваряне на процедурата за кандидатстване.

*Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ има готовност да ви съдейства при подготвянето и подаването на проектното предложение.

 

 

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Цел и механизъм на подкрепата: 

Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Размер на финансовата помощ: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е променен от 156 000 000 лева на 200 000 000 лв., като всяко предприятие може да заяви подкрепа в размер от 30 000 до 150 000 лв., а не както бе предвидено първоначално до 100 000 лв.

Предвидено е безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, да е в максимален размер на 3 % от „нетните приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. Първоначално определеният максимален размер бе едва 1% от нетните приходи от продажби.

Новост е също разделянето на бюджета пропорционално по сектори, съгласно КИД-2008, въз основа на статистически данни за броя на средните предприятие във всеки от тези сектори. Така най-много средства са предвидени за подкрепа на предприятия осъществяващи своята дейност в сектор „Преработваща промишленост” (72 500 000 лв.), сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (64 600 000 лв.), сектор „Строителство” (21 300 000 лв.).

 

 

Сектор съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

1 400 000

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

72 500 000

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

 

1 100 000

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

 

2 800 000

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО

 

21 300 000

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

 

34 600 000

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

 

11 400 000

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

13 500 000

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

 

9 600 000

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

1 300 000

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

5 300 000

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

11 100 000

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 100 000

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

 

9 500 000

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

3 000 000

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

500 000

 

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране. 

 

Лица, които могат да се възползват от подкрепата:

 • Кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и представляват средни предприятия – такива със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.;
 • кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 и 2019 г.), преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • кандидати, които са реализирали оборот за 2019 г. равен или надвишаващ 1 000 000 лв., като под оборот се разбира посочената сума за „Общо приходи” в ГДД.

 

Недопустими кандидати са:

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5);
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на някои от икономическите дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”;
 • кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури, включително преработка на продукция от риба и водни организми;
 • кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008).

 

Изисквания за отпускане на финансовата помощ: 

 • Регистриран спад от поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средниямесечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.
 • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

 

Допустими разходи:

 • извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта
 • отразени в счетоводната документация на бенефициента
 • Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

- Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

 • Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор  или по силата на договор за управление и контрол. Допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение - 13.03.2020 г. Недопустими са разходи за пресонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите, включително разходи за изплащане на компенсации за запазване на заетостта по мярката 60/40.
 • Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

 

* Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура, е предвидено да бъде извършвано по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане. В случай, че се възползват от възможността за авансово плащане, бенефициентите следва да представят банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума, както и да открият банкова сметка за целите на получаване и разходване на сумата на авансовото плащане.

 

 

II. КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за кандидатстване: 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

 

Срок за изпълнение на проектите: 

3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Начин на кандидатстване:

Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо попълването на формуляр с основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Повечето проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път, а кандидатите ще прилагат декларации относно покриването на някои от изискванията.

 

Допълнителни изисквания и документи за кандидатстване:

 • подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ;
 • подаден Годишен отчет за дейността за 2019г. към НСИ
 • ОПР за месеца, за който се декларира спад;
 • подаден годишен отчет за дейността за 2019 към НСИ;
 • валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно (например адвокат) *
 • Декларации посочени в документацията

 

 

III. КОМУНИКАЦИЯ И КЛАСИРАНЕ

 

Нередовности: 

При установяване на нередовности в заявлението ще се изпраща уведомление чрез ИСУН 2020, като соркът за отстраняване е не по-дълъг от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020!

 

Класиране: 

Подборът на проектни предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката.

Всички проектни предложения, подадени в срок, се оценяват в съответствие с Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура се извършва от комисия, определена с акт на Ръководителя на Управляващия орган.

Оценката на проектните предложения включва:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта.

На този етап се извършва проверка за наличие на всички изискуеми документи, попълнени съгласно изискванията, установяване съответствие на кандидатите с критериите за допустимост, въз основа формуляра за кандидатстване. Одобрените на този етап се допускат до оценка на втори етап.

 

Етап 2: Техническа и финансова оценка.

Критериите за оценка на този етап са следните:

- Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявените разходи по проекта

EBITDA = [Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код (15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова година минус (Раздел А, т. I “Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код (10000) от разходната част на ОПР за съответната финансова година минус „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи”, код (10410) от разходната част на ОПР за съответната финансова година)].

Стойността на коефициента EBITDA се изчислява като средноаритметично от изчислените коефициенти за всяка една от двете години.

Стойността на заявените разходи по проекта се приравнява на хил. лв., т.е. „Разходи по проекта“ делено на 1 000 = Стойност на проекта в хил. лв./;

- Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г. Отчет за приходите и разходите за 2019 г., ред„Разходи за данъци от печалбата“ (код 14200) плюс ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък“ (код 14300) от разходната част на ОПРделено на  ред „Общо за група I” (код 15 000) от приходната част на ОПР. Коефициентът се изчислява в проценти.;

- Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат 

Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат; Приведени са аргументи в подкрепа на тази връзка, подкрепени с количествени данни; Ясно са очертани кои елементи от производствения процес/процеса по предоставяне на услугата са най-сериозно засегнати; Направена е прогноза за ефектите от пандемията върху дейността на предприятието кандидат; Очертани са механизми за преодоляване на последиците от COVID-19 върху дейността на предприятието кандидат.

 

Изискуеми документи при сключване на административния договор:

1. Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 (Приложение 11 към Условията за изпълнение) и/или Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020 (Приложение 12 към Условията за изпълнение)

2. Декларация за нередности (Приложение 13 към Условията за изпълнение)

3. Удостоверение за липса на задължения към община по седалище на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата.

Удостоверението за липса на задължения към община по седалище на кандидата се изисква само за кандидати, чиито седалище е извън територията на Столична община.

 

*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси.

Сподели тази статия
Върни се назадnews