ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

24 Mar 2020

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА  НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО НА 13.03.2020г. от НС ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ:

Така посочения въпрос е тема, която предстои да бъде доразвита и конкретизирана чрез Постановление на Министерския съвет. Проектът на посоченото постановление вече е изготвен и изпратен за съгласуване с работодатели и синдикати и следва неговото приемане в близките дни. По долу, в настоящото изложение ще развием основните моменти, уреждащи  критериите, процедурата, документациията и всичко онова, което е важно за работодателят- кандидат за държавна помощ, с уточнението, че написаното е на проектна база, предстоящо да бъде окончателно прието.

КРИТЕРИИ, НА КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ:

1.Както се сочи в парг. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, Държавата, в лицето на Националния Осигурителен институт, ще покрива чрез фонд "Безработица" 60% от възнагражденията на служители, които иначе биха загубили работата си. Срещу тази помощ, работодателите се задължават да запазят работното място, да покрият останалите 40% от възнаграждението и да не съкращават тези служители в срок от 3 месеца след 3-те месеца, в които са получавали компенсации.

2. Право на подкрепа от Държавата ще имат само фирми, които са преустановили работа на най-малко 50% от списъчния състав на персонала към датата на издаване заповедта за прекратяване на цялата дейност или на част от нея поради наложеното извънредно положение. Поне 50% от техните служители трябва да работят в една от 16 икономически дейности, посочени в таблицата по-долу (Приложение №1) .

3. Друго условие към кандидатите е да не са правили съкращения в периода, в който ще получават компенсацията. Тя ще се дава за срок до 3 месеца, а се предвижда постановлението да влезе в сила със задна дата от 13 март. Т.е. ако компанията ще иска пълна компенсация, не трябва да е освобождавала персонал от 13 март насам.

4. От съществено значение е и обстоятелството, към посочената дата, компаниите да нямат задължения към бюджета, т.е. за данъци и осигуровки, към  общината, да не са обявили несъстоятелност или да не са в производство по ликвидация, не трябва да получават средства по европейски програми или от бюджета, да нямат влязло в сила наказателно постановление от НОИ за последните 6 месеца и не трябва да са извършвали нарушения на трудовото законодателство.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта ще издаде заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсациите. Информация за реда и условията за кандидатстване ще бъде публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в Дирекции „Бюро по труда“.

 

1. Работодателят ще следва да представи, включително и по електронен път в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите си, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Към заявлението следва да се приложат:

-     Заповед за преустановяване на работа, във връзка с извънредното положение;

-     декларация по образец, за това, че работодателят отговаря на определените условия за кандидатстване;

-     списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за получаване на компенсации по реда на Постановлението на МС. Списъкът съдържа данни за лицата (трите имена и ЕГН) и броя работни дни за периода на преустановяване на работа.

- декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя.

 

2. Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция „Бюро по труда”, следва да разгледа и провери представените документи в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението. Комисията взема решение за съответствие или несъответствие на работодателя с изискванията за предоставяне на компенсации.

Задължение на Директорът на Дирекция „Бюро по труда” е да изпрати в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на изискванията за предоставяне на компенсации, решенията на комисията и списъците на служителите, предоставени от работодателите.

Агенцията по заетостта следва да изпрати по електронен път чрез СЕОС на ДАЕУ на Националния осигурителен институт обобщена информация за одобрените кандидати, а Дирекция „Бюро по труда” да уведоми работодателите за решението на Комисията.

 

3. Националният осигурителен институт следва да изплаща на работодателите компенсациите въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

 

ПОСЛЕДИЦИ:

 

Задължение на работодателите е, в случай на възстановяване на работа през периода на изплащане на компенсациите, да уведомят в писмен вид, Агенцията по заетостта, в срок от 3 дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа.

 

Също така, работодател, който е получил компенсации по реда на Постановлението на МС и не изпълни задължението си да запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-малък от 3 месеца след изтичане на периода, за който се изплащат компенсациите и не изпълни задължението си да не прекратява трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда за периода, за който се изплащат компенсации, следва да възстанови предоставените компенсации, ведно със законната лихва от момента на получаването до окончателното им изплащане.

 

   (Приложение №1) .

Списък на икономически дейности по чл. 2, т. 2, съгласно Класификацията на икономическите дейност (КИД -2008)

 

Код по КИД-2008

Наименование на позицията

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети* с изключение на 47.11 (Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия) и 47.2 (Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия)

49.1

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен

49.3

Друг пътнически сухопътен транспорт

50.1

Пътнически морски и крайбрежен транспорт

50.3

Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища

51.1

Пътнически въздушен транспорт

55.1

Хотели и подобни места за настаняване

55.2

Туристическо и друго краткосрочно настаняване

56.1

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.3

Дейност на питейни заведения

59.14

Прожектиране на филми

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04

Поддържане на добро физическо състояние

 

*Тема в развитие.

**Настоящото изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси. Правна консултация, по ваш казус, бихме могли да предоставим след детайлното му проучване.

 

Сподели тази статия
Върни се назадpublications