ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

09 Apr 2020

Настоящият анализ, обхваща въпросите, свързани със Закона за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г. (ЗИДЗМДВИП) 

С обнародваните на 09.04.2020г. промени в закона бяха изменени някои от най-коментираните в обществото разпоредби. Какви конкретни промени прие законодателят:

 

I.        Срокове

 1.   Законът предвижда спиране на някои процесуални срокове 

1.1. До този момент бяха спрени процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства и производства по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. С измененията се уточни кръга на делата, по които срокове текат, като в приложение към закона същите бяха изрично изброени.*

1.2. До този момент бяха спрени давностните срокове и други, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. След изменението, спрени остават единствено давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти. Останалите срокове, предвидени в нормативен акт, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и за които не е предвидена изрична уредба, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение, съгласно л. 4 от ЗМДВИП.

1.3. Първоначалният текста на закона предвиждаше спиране на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С Изменението на закона, обаче, тази точка отпадна и тези срокове ще текат.

1.4. С измененията се предвиди, че сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари спират да текат до отмяната на извънредното положение. Лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които не попадат и в друга категория задължени субекти по чл. 4 от същия закон, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от същия закон, приемат правилата по чл. 101 от същия закон в срок до 4 месеца от отмяната на извънредното положение.

1.5. Новост е и разпоредбата, съгласно която През 2020 г.  сроковете по чл. 77з, ал. 1, т. 5, сроковете по чл. 100б, ал. 8, чл. 100е, ал. 1, т. 2, чл. 100о, ал. 1 и 2, чл. 100о1, ал. 1 и 2, чл. 115, ал. 1 и чл. 139, ал. 2, предложение второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се удължават до 30 септември 2020 г.;

 

1.6. Сроковете по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането и част втора от Кодекса за социално осигуряване не се променят, освен в случаите по § 8 и § 44 – 47 от ЗМДВИП.“

1.7. През 2020 г. декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт се подават в срок до един месец от отмяната на извънредното положение.

 

 

Важно е да се отбележи, че Сроковете, които бяха спрени, съгласно досегашната редакция, от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на измененията, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на промените, т.е. сроковете ще продължат да текат след 16.04.2020г. Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение запазват силата си.

 

2.   Съгласно първоначалната редакция на закона удължени бяха се с един месец от отмяна на извънредното положение 

2.1. Сроковете, определени в закон, извън горепосочените, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;

2.2. Действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение;

 

С приемане на ЗИДЗМДВИП изрично се предвиди, че това удължаване не засяга производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията, както и производствата по съответните подзаконови нормативни актове.

 

II.        Неизпълнение на парични задължения

Чл. 6 от ЗМДВИП бе дин от най-обсъжданите в обществото, тъй като разпоредбата му обхващаше изключително широк кръг от договорни взаимоотношения и интереси. Съгласно първоначалния текста на разпоредбата до отмяна на извънредното положение нямаше да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Съгласно приетите промени, се ограничи кръга на договорите, спрямо които се разпростира действието на разпоредбата, до договори за банков кредит, задължения по различни форми на финансиране и договори за лизинг. Действащата разпоредба гласи: До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

В случай, че по време на действието на досегашната разпоредба, дадено парично задължение по договор е станало изискуемо и не е платено, то не би следвало да се прилагат негативните последици от забавата за периода от 13.03.2020г. до влизане в сила на ЗИДЗМДВИП (09.04.2020г.)

III.        Принудително изпълнение

С изменението на закона изрично бе предвидено, че Не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Останалите разпоредби във връзка с принудителното изпълнение не претърпяха промени.

Изменена бе и разпоредбата в ДОПК, която определя имуществото, подлежащо на принудително изпълнение – чл. 213. Бе променен размерът на несеквестируемост на някои от имуществата, а именно на трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията – в общ размер до минималната работна заплата месечно.

 

IV.        Трудови правоотношения

С изменението на закона се предвиди възможност за времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да може да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж.

Такъв трудов договор може да се сключва и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн. При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда. Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на тези трудовите договори. Образците на трудовите договори може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път. Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор срещу разписка, неразделна част от него. Когато срокът на трудовия договор е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение се изплаща всеки месец, но не по-късно от 5-о число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът. Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се внасят от осигурителите, сключили такива договори, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

Предвидено е, че срокът по чл. 36, ал. 4 от Кодекса на труда спира да тече до отмяната на извънредното положение. Това е срокът подаване на искания от организации на работници и служители да бъдат признати за представителни, който срок тече от обявленито за начало на процедурата от страна на Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество .Организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище с решение на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, запазват своята представителност до приключване на процедурата по чл. 36 от Кодекса на труда. 

 

V. Договори за наем

Съгласно новият Чл. 6б от Закона до отмяната на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.“ Разпоредбата касае единствено договори за наем или право на ползване по отношение на държавна или общинска собственост.

 

 

VI.        Компенсации, предоставяни от Държавата за работодатели

По отношение на размера на компенсациите за работодатели, предвидени със ЗМДВИП, с измененията бе предвидено, че НОИ ще изплаща, 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя.

 

VII.        Здравеопазване

  1. 1.   Със ЗИДЗМДВИП изрично се предвиди, че на предварително изпълнение подлежат актовете на Министъра на здравеопазването, с които се въвеждат временни мерки и ограничения.
  2. До отмяната на извънредното положение Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз, може да подпишат анекс към съответния национален рамков договор, който съдържа заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ, условия и ред за заплащането и методика за определяне размера на сумите.

 

 

VIII.       ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

Във връзка с дейността на държавните органи, ЗИДЗМДВИП предвижда, че:

- До отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им.

- До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.“

 

 

 

IX.        ТУРИСТИЧЕСКИ БРАНШ

Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име. Срокът предвиден в Закона за туризма до този момент бе 14 дни, като по отношение на прекратени договори, поради извънредното положение, този срок е променен на 1 месец считано от отмяната на извънредното положение.

 

 

X.        Наказания за нарушителите на установените мерки

Промяна бе въведена и в Закона за здравето, във връзка с размера на глобите за, нарушение или неизпълнение на въведените от министъра на здравеопазването или директора на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки. Размерът на глобата бе намален от 5000лв. на глоба в размер от 300 до 1000лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева.

 

 

* Производства и дела, по които сроковете не спират да текат

I. Наказателни съдебни производства

1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс;

2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс;

3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс;

4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс;

5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс;

6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс;

7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс;

8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс;

9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс;

10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс;

11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето;

12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица;

13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс;

16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс;

17. Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс;

18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс;

19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс;

20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение;

21. Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.

II. Граждански и търговски съдебни производства

1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

4. Обезпечителните производства;

5. Делата за обезпечаване на доказателства;

6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс;

7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

III. Административни съдебни производства

1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;

2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

4. Обезпечителните производства;

5. Делата за обезпечаване на доказателства;

6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс;

8. Делата по Закона за обществените поръчки;

9. Делата по Закона за концесиите;

10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;

12. Делата по Изборния кодекс;

13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;

14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;

15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;

16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“

Сподели тази статия
Върни се назадpublications