Срокът за подаване на искане за отсрочване на задължения към банките бе удължен с 3 месеца

15 Jul 2020

Пандемията от COVID-19 има значителни икономически последици. Много лица са засегнати от кризата и са изправени пред недостиг на ликвидност и затруднения при своевременното плащане на финансовите им и други ангажименти. В тази връзка, гъвкавостта, заложена в регулаторната капиталова рамка, както и предоставянето на оперативни облекчения беше част от стъпките предприети от ЕБО и БНБ.

Редът за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банките бе приет от БНБ на 10 април 2020 г. след широко браншово обсъждане. Част от договорените условия бе тяхното ограничаване във времето – проекция на този критерии беше кандидатстването за отсрочването, което следваше да бъде направено до 30 юни 2020 г.

На 25 юни Европейският банков орган публикува изменение на горните насоки, чийто срок за прилагане ще бъде удължен с 3 месеца. БНБ от своя страна на 9 юли 2020 г. утвърди тези промени по искане на Асоциацията на банките в България. По този начин се въвеждат следните изменения:

  1. Срокът за подаване на искане от клиенти на банките за отсрочване на задължения и одобряването им от банките е удължен с 3 месеца, т.е. към настоящия момент срокът е до 30 септември 2020 г.;
  2. Крайният срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките е удължен с 3 месеца, т.е. към настоящия момент срокът е до 31 март 2021 г.

Така потвърдените промени се отнасят за отсрочване на задължения, за които не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни 2020 г.

 

Повече информация във връзка с вече приетите от ЕБО и БНБ насоки и ред за отсрочване на задълженията може да намерите тук.

Актуална информация относно отсрочването на задълженията по кредитите може да намерите в сайта на ЕБО - https://eba.europa.eu/all-news-and-press-releases

или на сайта на БНБ - http://bnb.bg/PressOffice/index.htm

 

* Настоящото изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси.

Сподели тази статия
Върни се назадnews