ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА - част първа

21 Apr 2020

Обявеното извънредно положение несъмнено породи затруднения в търговския оборот и във финансовата сигурност, както на търговските дружества, така и на гражданите. Икономическата нестабилност, която е неизбежна последица от случващото се, поставя на преден план въпросите, касаещи възможностите за подпомагане на гражданите и бизнеса. Мерки за ограничаване на последиците от пандемията се взимат, посредством правителствени програми и продукти, разработени от различни финансови институции. За физическите и юридически лица – длъжници по сключени договор за кредит преди 31.03.2020г., вече са предвидени механизми за отсрочване и уреждане на задължения. Тези механизми бяха заложени в т.нар. „банков мораториум“, с който се утвърди реда за отсрочване на изискуеми задължения. С цел запазване на заетостта и подпомагане на работодателите, бе предвидена възможност за получаване на държавни компенсации, т. нар. мярка  за получаване на държавни компенсации 60/40. С нея се предвиди възможност да бъдат подпомагани работодатели, преустановили дейност или въвели непълно работно време, поради извънредното положение.

Отделно от тези мерки, се предвиждат редица други, целящи финансова подкрепа за гражданите и бизнеса, като именно на тях ще обърнем внимание в изложението по-долу.

 

 

I. КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ?

1. Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

Тази програма е одобрена от Правителството. Тя е разработена от  „Българска банка за развитие“ АД, като за реализирането й се предвижда увеличение на капитала на банката и съответно издаване на гаранции на търговските банки за отпускането на кредити на засегнатите лица.

 

Цел на кредита: 

Подпомагане на лица, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 – безработни лица и работници и служители в неплатен отпуск.

 

Институции предоставящи кредита:

търговски банки – Алианц банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, ПИБ, Райфайзенк банк, Търговска банка Д, Уникредит Булбанк, ЦКБ, Юробанк България. 

 

Лица, които могат да възползват от програмата: самоосигуряващи се лица, и лица наети по трудови правоотношения.  

 

Изисквания за отпускане на кредита:

 • Кандидатът да е с платени осигурителни вноски; 
 • Кандидатът да може да възобнови упражняването на своята дейност, съответно да продължи работата си след прекратяване на неплатения отпуск; 
 • Кандидатът да подаде искане за финансиране, съобразно одобрен образец и приложения към него. 

 

Допълнителни изисквания за лицата на трудов договор:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

 

Допълнителни изисквания за самоосигуряващите се лица: 

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

 

Размер на кредита: до 4 500лв., изтеглени наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита, той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

 

Срок за кандидатстване: до 31.12.2020г.   

 

Срок за погасяване: до 5 години, с възможност за предсрочно погасяване без да се дължи такса/комисионна.

 

Гратисен период: минимум 6 месеца и не повече от 24 месеца.

 

Лихвен процент и такси:

Безлихвени кредити (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

 

Обезпечения: не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на  кредитите.

 

2. Други възможности за подпомагане

2.1. За самонаетите /самоосигуряващите се лица съществува възможност за предоставяне на кредити при облекчени условия от страна на Фонда на фондовете. Подробности за продукта ще откриете в Раздел II, т. 2.2.

2.2. За физическите лица, регистрирани като земеделски производители съществува възможност да получат финансова подкрепа от Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие. Подробности за тази мярка ще откриете в Раздел II, т. 1.

2.3. За лицата-родителите на деца до 12 г., които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск, заради невъзможност да работят от вкъщи по време на извънредното положение, е предвидена допълнителна държавна помощ.

 

Тази държавна помощ ще бъде еднократна и е в размер на 375 лв. Допълнително изискване за получаване на помощта е  месечният доход на член от семейството да не е по-висок от размера на минималната работна заплата – 610 лв. При домакинства с двама родители, както и при самотен родител с едно дете общият месечен доход на домакинството трябва да е до 1220 лв. Важни условия са родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови договори, да не получат помощи по Закона за социалното подпомагане, да не са включени в схемата за държавни компенсации към работодателите 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск. Задължително е децата им да са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г. , както и родителите да са осигурявани в последните шест месеца. В случаите, когато само единият родител е в неплатен отпуск, държавната помощ ще се отпуска, ако другият не получава пари от майчинство, обезщетение за безработица или временна нетрудоспособност (с изключение на пенсия за инвалидност). За помощта се кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по досегашния ред за получаване на еднократна помощ.

 

 

II. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

 

1. Програми на ББР

1.1. Програма на ББР за стартиращи и микро- предприятия, засегнати от COVID-19, осъществявана чрез Микрофинансираща институция ДЖОБС – дъщерно дружество на ББР 

Тази програма е разработена от Българска банка за развитие, като вече е предоставена възможност за кандидатстване. Целта на програмата е да бъдат подкрепени най-засегнатите сектори от пандемията – търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения. 

 

Цел на подпомагането: 

 • Продължаване на търговската дейност на компаниите;
 • Запазване на работните места;
 • Запазване на работниците и служителите по време на кризата.

 

Лица, които могат да възползват от програмата: Юридически лица, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда). 

 

Изисквания: 

 • За кандидатстващите да е налице недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19;
 • Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица;
 • Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.);
 • Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците.

 

Механизъм на кредитиране:

 • Нова кредитна линия/оборотен кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за търговската дейност;
 • Нов краткосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19;
 • Разсрочване на вече съществуващи заеми.

 

Размер на кредита: До 48 800 лв./24 950 EUR. 

 

Максимален срок за погасяванеДо 60 месеца (5 години) по кредитните линии и до 36 месеца за оборотни кредити. 

*Начална дата – датата на подписване на договора за кредит.

 

Гратисен период: До 24 месеца (2 години). 

 

Лихвен процент и такси: Максимален годишен лихвен процент в размер до 10%, такса 0,5 %.

 

Обезпечения: Запис на заповед, съдлъжничество, гаранция от EaSi.

 

Повече информация за този продукт може да откриете тук:

http://mfi.bg/bg/p/krediti/krediti-za-firmi-zasegnati-ot-pandemijata-covid-19.

 

1.2. Необезпечени кредити за малки и средни предприятия (МСП)

 

Цел на подпомагането: осигуряване на ликвидност за МСП, с цел предотвратяване на негативните последици от пандемията. 

 

Лица, които могат да възползват от програмата: малки и средни предприятия, без ограничение във вида на извършваната дейност.

 

Изисквания: 

 • Спад в оборота за първото тримесечие на 2020г., спрямо първото тримесечие на 2019г., въз основа на финансовите отчети;
 • Наличие на несъбрани вземания от клиенти;
 • Липса на разплащания към доставчици след 01.03.2020 г.;
 • Прекратени доставки от внос на стоки, необходими за дейността;
 • Общо намаление на броя на заетите лица.

 

Механизъм на кредитиране: МСП кандидатстват пред избрана от тях банка-партньор на ББР, предстои да бъдат оповестени банките-партньори.

 

Размер на кредита: максимален размер до 300 000 лв. 

 

Срок за кандидатстване: 23.12.2020г.

 

Гратисен период: до 36 месеца за главница и лихва.

 

Лихвен процент и такси: предстои да бъде уточнено.

 

Обезпечения: без обезпечения 

Повече информация за този продукт предстои да бъде оповестена на сайта на ББР.

 

2. ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ (ФМФИБ)

Фондът на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Фонд на фондовете работи активно, за да представи възможни мерки за справяне с икономическите последствия от безпрецедентната криза с общественото здраве. Основната роля на Фонда е да прилага финансови инструменти в страната, чрез инвестиции с европейски и частни средства под формата на финансови инструменти.

 

2.1. Гаранционен продукт за предоставяне на ликвидна подкрепа  

Фонд на фондовете ще предостави на банките гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити за целевата група лица в размер до 850 млн. лева в рамките на настоящата година.

 

Етап на развитие на продукта: 

Към настоящият момент ФМФИБ е в преговори с търговските банки в България, както и с Европейските структурни и инвестиционни фондове (Европейската комисия). Срокът, в който можем да очакваме реално предлагане на пазара, е в следващите няколко седмици.  

 

Цел на подпомагането: Осигуряване на текущи средства за малките и средни предприятия, които срещат финансови затруднения, поради извънредното положение. 

 

Институции предоставящи продукта: Търговски банки приели да участват в мерките на ФМФИБ. 

 

Лица, които могат да възползват от програмата: 

 • Малки предприятия, които имат персонал до 50 работника/служителя и годишен оборот и/или стойност на активи до 19.5 млн. лв.;
 • Средни предприятия, които имат персонал до 250 работника/служителя и годишен оборот и/или стойност на активи до 97.5 млн. лв.

 

Изисквания: 

 • Действащи предприятия в България, изпитващи недостиг на оборотни средства или очакващи затруднения при погасяване на задълженията си съгласно вече сключен договор за кредит, поради пандемията Covid-19 и обявеното извънредно положение;
 • Изрично изявено желание за възползване от продукта, вероятно в срок до 31 декември 2020 г., като последното предстои да бъде уточнено;
 • Целта е финансирането да бъде предоставено без допълнителни административни тежести за кандидатстващите фирми, при възможно най-облекчени условия;
 • Възможно е да бъдат предвидени и други изисквания.

 

Механизъм на подпомагането:

Нов дългосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19 или разплащане на текущи разходи за търговската дейност.

 

Размер на подпомагането: предстои да бъде определен.

 

Максимален срок за погасяванеДо 120 месеца (10 години). 

 

Гратисен период: на този етап не е уточнен. Предвижда удължен гратисен период по главницата, както и възможност за гратисен период  по лихвите за периода на кризата, която се обсъжда с отговорните институции.

 

Лихвен процент и такси: Осигуряване на нисък лихвен процент, като предстои да бъде уточнен размерът. Обмисля се възможността кредитите да са безлихвени за предприятия, запазващи заетостта, която са имали преди настъпване на кризата.

 

Обезпечения - вид и стойност: 

Гаранции осигурени от Европейския съюз чрез ФМФИБ.

 

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

 

https://www.fmfib.bg/bg/news/133-fond-na-fondovete-mobilizira-resurs-ot-400-mln-lv-v-otgovor-na-ikonomicheskite-posleditsi-ot-krizata

 

 

2.2. Действаща програма за предоставяне на кредити при облекчени условия за определени категории лица – Микрокредитиране със споделен риск

 

Етап на развитие на продукта: действащ към момента с възможност за увеличаване на предвидения ресурс.

 

Цел на подпомагането: подпомагане на създаването и развитието на стартиращи и социални предприятия, както и финансова подкрепа за лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране; запазване на заетостта. 

 

Институции предоставящи продукта: Финансови посредници на фонда – Първа инвестиционна банка АД, СиС Кредит АД, Микрофонд АД

 

Лица, за които е предназначен продуктът: 

 • стартиращи компании и социални предприятия, включително такива създадени от от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от 6 месеца);
 • Самонаети лица, вкл. такива с кратка или никаква кредитна история и липсващ оборотен капитал или възможност за финансови гаранции;
 • Обсъжда се разширяване на кръга на лицата.

 

Изисквания: 

 • Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.
 • Допълнителни изисквания на съответния финансов посредник.

 

Механизъм на подпомагането:

Инвестиционен кредит, оборотен кредит, овърдрафт.

 

Размер на подпомагането: На този етап е от 5000 до 50 000 лева.  

 

Максимален срок за погасяванеДо 10 години. 

 

Гратисен период:  До 2 години при инвестиционен кредит и между 3 и 9 месеца при оборотен.

  

Лихвен процент и такси: 

 • Осигуряване на нисък лихвен процент, като се водят преговори за отпадане на лихвата за целия кредит.
 • Осигуряване на безлихвен кредит за периода на кризата при деклариране пред банката-кредитор, че компанията ще запази служителите си (в процес на преговори, вкл. с Министерството на труда и социалната политика).
 • Без такси и комисионни.

 

Обезпечения - вид и стойност: на този етап - облекчени изисквания, лични гаранции.

 

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/7-mikrokreditirane-sas-spodelen-risk 

 

 

2.3. Инструменти, предназначени за подкрепа на компании с потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата

2.3.1. Дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие – Фонд за рисков капитал 

 

Етап на развитие на продукта: този инструмент е вече на пазара, като предстои да бъде разработен, с цел по-голяма гъвкавост.

 

Цел на подпомагането: финансова подкрепа за стартиращи и иновативни предприятия през първите 5 години от развитието им.

 

Институции предоставящи продукта: финансови посредници на фонда - „Морнингсайд Хил“ ООД.

 

Лица, за които е предназначен продуктът: 

Стартиращи и иновативни предприятия, развиващи дейност в различни сфери на иновациите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, като био- и нанотехнологии, нанотехнологии, мехатроника, чисти и информационни технологии,  фармация, фин тех, където това може да донесе добавена стойност.

  

Изисквания: 

Предстои да бъдат уточнени, като се предвижда облекчаване на условията за кандидатстване, съществуващи в момента. Финансовите посредници следва да осигурят 30% съфинансиране или на ниво фонд или при самоучастие на крайния получател.

Специфични за този инвестиционен фонд са допълнителната стратегическа подкрепа и менторството предоставяни от фонд мениджъра на компаниите, в които инвестира.                    

 

Механизъм на подпомагането:

Инвестиции чрез дялове в стартиращи и иновативни предприятия. 

 

Размер на подпомагането: 1,5 до 7 млн. лева. 

 

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук: https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/13-fond-za-riskov-kapital

 

2.3.2. Дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели - Фонд за ускоряване и начално финансиране

Средствата по този финансов инструмент за разделени в три фонда:

-        Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I (позиция I)

-        Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II (позиция II)

-        Фонд за финансиране на начален етап (позиция III)

 

Етап на развитие на продукта:

Позиция I – подписан договор с финансов посредник, продуктът е на пазара, подготвя се акселераторска програма;

Позиция II - предстои подписване на договор с Обединение „Витоша Венчър Партнърс“, подготвя се и онлайн акселераторска програма;

Позиция III - подписан договор с финансов посредник, продуктът е на пазара.

 

Цел на подпомагането: 

Финансова подкрепа за стартиращи и иновативни предприятия, целяща повишаване на перспективите за оцеляване и подкрепа на за устойчиви и основани на знанието бизнес модели.

 

Институции предоставящи продукта:

Позиция I – “Иновейшън Акселерейтър България“ АД;

Позиция II - Обединение „Витоша Венчър Партнърс“;

Позиция III - „Невек Мениджмънт“.

 

Лица, за които е предназначен продуктът: 

Стартиращи и иновативни предприятия, развиващи дейност в различни сфери на иновациите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, като био- и нанотехнологии, нанотехнологии, мехатроника, чисти и информационни технологии, фармация, фин тех, където това може да донесе добавена стойност.

Изисквания: 

Секторна спецификация по съответните позиции. Възможни са ограничения по отношение на изискванията за концентрация според наложената пазарна практика. Фондът е насочен към проекти базирани в България или такива, чиито ползи биха се насочили към страната. Предстои да бъдат доуточнени, като се предвижда облекчаване на условията за кандидатстване, съществуващи в момента.

 • Новостартиращи фирми, които искат да приложат бизнес идея в размер на повече от 50 000 лв.;
 • Микро, малки и средни предприятия в етап на създаване, набиране на капитал или фаза на стартиране (без обработка и продажба на тютюн и тютюневи изделия);
 • Предприятия, които имат място на стопанска дейност, клон, седалище в страната и не преприемат активност в сферата на селско, горско и рибно стопанство;
 • Не са предприятия в затруднение;
 • Не работят в сектора на земеделието.

 

Механизъм на подпомагането:

Инвестиции чрез капиталови инструменти, а именно акции, дялове, други прехвърляеми ценни книги или еквивалентни права или инструменти, които дават право на участие в капитала на дадено дружество. Дяловото или квази-дяловото участие ще бъде в пропорция 90:10 – 90% поемано от фонда.

 

Размер на подпомагането: От 50 000 лв. до 2 млн. лв. 

 

Срок на подпомагането:

Инвестиционният период е 5 години, като общата продължителност и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода (10+1+1).

 

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

Позиция I – https://www.innovationaccelerator.bg/

Позиция II - https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/10-fond-za-uskoryavane-i-nachalno-finansirane

Позиция III - „http://www.neveq.com/en/index

 

2.4. Фонд за градско развитие 

 

Етап на развитие на продукта: действащ продукт.

 

Цел на подпомагането: 

Отпуснатите финансови ресурси ще подкрепят проекти подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и допринасящи за повишаване на енергийната ефективност.

 

Институции предоставящи продукта:

За регионите Юг и София - Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.

За регион Север - „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР), собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

 

Лица, за които е предназначен продуктът:

Общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица, предприятия засегнати от кризата, включително пряко засегнати сектори – туризъм  и други.

 

Максимален размер на финансиране: до 40 000 000 лева

 

Срок на финансиране: до 20 години при лихвени нива значително под пазарните.
 
Гратисен период по главницата до три години

 

Обезпечение: значително облекчени изисквания

 

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/12-fond-za-gradsko-razvitie

https://www.citiesfund.bg/

http://jessicafund.bg/bg/

 

Статията продължава тук!

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ продължава да следи възможностите и условията за финансова подкрепа на гражданите и бизнеса, като своевременно ще актуализираме предоставената информация.

 

За повече информация, можете да се свържете с адв. Атанася Ангелова или с адв. сътр. Добромир Ефимов, на следните електронни пощи: a.boradzhieva@tzp.bg и d.efimov@tzp.bg.

 

*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси. 

Сподели тази статия
Върни се назадnews