Δίκαιο Ανταγωνισμού

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου και του ανταγωνισμού βοηθάνε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους, δίνοντας συμβουλές για το πώς να οργανώνουν τις συναλλαγές και συμβάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί του ανταγωνισμού με την απόκτηση εγκρίσεων για έλεγχο επί συγχωνεύσεων, υποβολή καταγγελιών και νομική δράση για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού είναι οι εξής:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βουλγαρική νομοθεσία περί ανταγωνισμού;
  • Απαγορευμένες Συμφωνίες, απόφαση ενώσεων των επιχειρήσεων και εναρμονισμένες πρακτικές (καρτέλ);
  • Κατάχρηση με την μονοπωλιακή και δεσπόζουσα θέση στην αγορά;
  • Συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας;
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός;
  • Παροχή νομικών υπηρεσιών για τον έλεγχο που ασκείται σε συγχωνεύσεις και αποκτήσεις. Προετοιμασία της προκαταρκτικής πληροφορίας και των ανακοινώσεων προς τις αρμόδιες αρχές σε συγχωνεύσεις και εξαγορές;.
 • Συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας;
 • Εκπροσώπηση των πελατών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών, της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου;
 • Συμβουλές σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου συγχωνεύσεις και κοινοπραξίες, όλες οι εμπορικές συμφωνίες, κατάχρηση με την μονοπωλιακή και δεσπόζουσα θέση, όπως και συναλλαγές που επηρεάζονται από τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σας παρέχουμε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση στις έρευνες των αρχών για τον ανταγωνισμό, όπως αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις και τα αιτήματα για πληροφορίες;