Εργατικού δικαίου

Στον τομέα του εργατικού δικαίου "Τσβετκόβα & Συνεργάτες” έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας συμβουλές και νομική βοήθεια. Ειδικότερα, στους ακόλουθους τομείς:

  • Οι διαβουλεύσεις για θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων των σχέσεων εργασίας, προσλήψεις και απολύσεις, καθώς και την αναδιάρθρωση και την προστασία από τον ανταγωνισμό. Επίσης προσφέρουμε συμβουλές σχετικά με τη τήρηση του νόμου, παροχές σε εργαζομένους, τις δομές για την προώθηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την αποζημίωση και τα οφέλη;
  • Βοήθεια στις εταιρείες κατά τη μετακίνηση επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, τα νομικά ζητήματα της μετανάστευσης και των αδειών διαμονής και εργασίας;
  • Νομική βοήθεια και συμβουλές στην μετατροπή των εμπορικών εταιρειών και την αναδιοργάνωση της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου και συγχωνεύσεις, εξαγορές, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, όταν οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν την αναγκή για την αναδιάρθρωση του προσωπικού;
  • Παροχή συμβουλών και δικονομική εκπροσώπηση σε θέματα που σχετίζονται με τα συνταξιοδοτικά ταμεία;
  • Προετοιμασία των κειμένων των συλλογικών και ατομικών συμβάσεων εργασίας, πρόσθετες συμφωνίες και άλλα έγγραφα που απαιτούνται σε σχέση με την εργατική νομοθεσία;
  • Σύνταξη των εσωτερικών εγγράφων που σχετίζονται με τη διαχείριση της διαδικασίας της εργασίας, όπως οι εξής: τον εσωτερικό κανονισμό, τις κατευθυντήριες γραμμές για τους εργαζόμενους, οι πολιτικές αποδοχών και τα επιδόματα, και άλλα;
  • Νομικές συμβουλές για τους υπαλλήλους,εργαζομένους,  εργοδότες σε όλους τους τύπους  εργασίας και των κοινωνικών υποθέσεων;
  • Παροχή βοήθειας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων/μισθωτών για την εξώδικη επίλυση διαφορών εργασίας;
  • Νομική προστασία των εργαζομένων, των υπαλλήλων, των εργοδοτών σε διαφορές εργασίας στα δικαστήρια για όλες τις περιπτώσεις;