Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

"Τσβετκόβα & Συνεργάτες" είναι σε θέση να παρέχει νομικές συμβουλές σε πολλούς τομείς του ευρωπαïκού δικαίου, και ιδίως στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαïκής Ένωσης  σε σχέση με την ενιαία αγορά, το δίκαιο του ανταγωνισμού,την νομοθετική ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το εξωτερικό εμπόριο, την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών,  ενέργεια και τη γεωργία. Εκπροσωπούμε τα δικαιώματα των πελατών μας σχετικά με την εσφαλμένη εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαïκής Ένωσης  στο εθνικό δίκαιο. Η εμπειρία μας στον τομέα του δικαίου της Ευρωπαïκής Ένωσης  οδηγεί σε υποστήριξη των επιχειρήσεων, ενώσεις του κλάδου και τις κυβερνήσεις να προσανατολίσουν και να διαμορφώσουν τις διατάξεις της Έυρωπαïκής Ένωσης. Η ομάδα μας έχει επίσης σημαντική εμπειρία στον τομέα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, το διεθνές εμπόριο και την τελωνειακή νομοθεσία.

Кρατικές ενισχύσεις

 • Διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων;
 • Διάρθρωση των έργων και συναλλαγών;
 • Προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία;
 • Προετοιμασία των προσφυγών κατά της άρνησης της επιχορήγησης;
 • Νομική εκπροσώπηση σε θέματα που σχετίζονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων;

Ευρωπαϊκό δίκαιο

 • Διαβούλευση των Βουλγάρων πολιτών και των επιχειρήσεων σε σχέση με νομικές υποθέσεις σε άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαïκής Ένωσης, και εάν είναι απαραίτητο συνεργαζόμαστε με ένα από τα γραφεία μας στην Έυρωπαïκή Ένωση;
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο /Court of Justice of the European Union/, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου /General Court/  και ενώπιον των ειδικευμένων δικαστηρίων υπαγόμενων στο Γενικό Δικαστήριο)
 • Η εκπροσώπηση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαïκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις της  Ευρωπαïκής Ένωσης  και τη τήρηση τους;
 • Διαβούλευση σε μια σειρά από ρυθμιστικά καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, των καλλυντικών, των τηλεπικοινωνιών, των  ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, τα τυχερά παιχνίδια και παιχνίδια, καθώς και την υγειονομική περίθαλψη;

Διεθνές Εμπόριο & Τελωνειο

 • Αδειοδότηση των εισαγωγών και των εξαγωγών;
 • Η ασφάλεια των τροφίμων, κτηνιατρικές και φυτοϋγειονομικές (ντοκιμαντέρ)απαιτήσεις και ελέγχους στις εισαγωγές της Ευρωπαïκής Ένωσης ;
 • Υποβολή και υπεράσπιση των αιτήσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων για θέματα που σχετίζονται με το εμπορικό δίκαιο;
 • Παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με διάφορες πτυχές της νομοθεσίας και της πρακτικής του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου;
 • Παροχή συμβουλών των εταιρειών, σχετικά με την δασμολογική κατάταξη, αποτίμηση, τιμές μεταβίβασης, ήμανση, προέλευση, εμπορική συμφωνία και προτιμησιακή πρόσβαση, τελωνειακές διαφορές,  διασυνοριακή επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την τήρηση των εισαγωγών;
 • Συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας στη Βουλγαρία;
 • Τελωνειακές και εμπορικές διαφορές ενώπιον των βουλγαρικών αρχών  δικαστηριών;
 • Τελωνειακούς ελέγχους, πρόστιμα, ποινές και κατάσχεση;
 • ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους;