Εκκαθάριση και πτώχευση

Aφερεγγυότητα

Τα στελέχη μας παρέχουν ολοκληρωμένες συμβουλές και λύσεις για τα προβλήματα της εμπορικής πτώχευσης. Οι νομικές υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλές σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της αφερεγγυότητας ή υπερχρέωση των επιχειρήσεων και των εμπορικών εταίρων τους;
 • Προσφέρουμε κατάλληλες επιλογές για την αντιμετώπιση της κατάστασης των ανεπαρκών κεφαλαίων ή υπερχρέωση των επιχειρήσεων;
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις υποχρεώσεις των διαχειριστών, που συνδέονται με οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης;
 • Συμβουλές περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας;
 • Προετοιμασία των νομικών εγγράφων που σχετίζονται με την έναρξη και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αφερεγγυότητας;
 • Δικονομική εκπροσώπηση και νομική αρωγή σε έναρξη και τήρηση της πτώχευσης;
 • Απαιτήσεις που συνδέονται με την πτώχευση;
 • Εκπροσώπηση των πιστωτών στο συμβούλιο των πιστωτών και σε δικαστικές ακροάσεις που σχετίζονται με την πτώχευση;
 • Προετοιμασία των σχεδίων αποκατάστασης και των συμφωνιών με τους δανειστές για την αναδιάρθρωση του χρέους;
 • Διαδικασίες για την εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και τους άλλους;
 • Προστασία των ξένων πιστωτών στην διαδικασία  πτώχευσης των τοπικών εμπόρων;
 • Προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης νομικής αναλύσης (due diligence) των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πτώχευση;

Εκκαθάριση

Το Δικηγορικό Γραφείο προσφέρει ειδική βοήθεια για την πραγμάτωση της εκκαθάρισης. Στους πελάτες παρέχονται υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 • Προετοιμασία των εγγράφων για την εκκαθάριση της εταιρείας ή συνεταιρισμού;
 • Σύγκληση και διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων των εταιρών ή των μετόχων - παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης;
 • Επιλογή και  διορισμός του εκκαθαριστή, συμβουλές σχετικά με τις δραστηριότητες του εκκαθαριστή;
 • Συμβουλές σε όλες τις συναλλαγές και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξαγορά των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των χρεών της εταιρείας συλλογή, εκτέλεση των καθηκόντων της και κατανομή των κεφαλαίων που συλλέγονται μεταξύ των εταιρών;
 • Διαβουλεύσεις όσον αφορά τη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των εταίρων και την προετοιμασία και την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για την διαγραφή του εμπόρου από το εμπορικό μητρώο;
 • Προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ξένων εμπόρων και εμπορικών εκπροσωπεύσεων;
 • Προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης νομικής αναλύσης (due diligence) των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πτώχευση;