Δημόσιες Συμβάσεις

Οι δικηγόροι στο δικηγορικό γραφείο "Tσβετκόβα & Συνεργάτες" έχουν βαθιές γνώσεις σε πολύπλοκα νομικά θέματα των δημοσίων συμβάσεων, με βάση την εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών στους πελάτες που συμμετέχουν στις διαδικασίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων. Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ιδιωτών επενδυτών, από τη μία πλευρά και των δημόσιων αρχών από την άλλη. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την άποψη της συνεχώς εξελίσσεται σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο κανονιστικό πλαίσιο μας επιτρέπει να παρέχουμε νομική συνδρομή και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης και σε άλλες φάσεις της διαδικασίας της σύμβασης για την ανάθεση παραγγελίας. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν:

 • Tη διαβούλευση και τη συμμετοχή στις διαδικασίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων;• Προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης;
 • Νομική βοήθεια κατά την προετοιμασία των προσφορών;
 • Εκπροσώπηση του αναθέτη σε όλη την διαδικασία δημοπράτησης;
 • Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν τις συμβάσεις παραχώρησης;
 • Σύνταξη των συμβάσεων παραχώρησης;
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της σύμβασης παραχώρησης που χορηγείται;
 • Ανάλυση της νομικής και οικονομικής δομής των έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα;
 • Ανάπτυξη των συμφωνιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα με τους δημόσιους οργανισμούς;
 • Εκπροσώπηση των υποψηφίων στις διαδικασίες διαγωνισμού ενώπιον των δημοσίων αρχών;
 • Προετοιμασία των προσκλήσεων για συμμμετοχή σε δημοπρασίες, τις συμβάσεις παραχωρήσεων και τις δημόσιες συμβάσεις;
 • Εφαρμογή των λειτουργιών του διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ιδιωτικών φορέων και των δημόσιων αρχών;
 • Συμβουλές σε δημόσιες υπηρεσίες στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας;
 • Προσφυγές κατά των αποφάσεων των αναθετουσών ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του ανταγωνισμού;
 • Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του ανταγωνισμού ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου;
 • Δικονομική εκπροσώπηση σε σχέση με την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης σε διαιτησία ή δικαστήριο;