Εμπράγματο δίκαιο και Κατασκευές

Ο δικηγορικός σύλλογος "Tσβετκόβα & Συνεργάτες" διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο Εμπράγματο δίκαιο και στις κατασκευές. Η δραστηριότητα του συλλόγου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας δυναμικής αγοράς ακινήτων στη Βουλγαρία. Με τα χρόνια έχουμε διαβουλεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες βουλγαρικές και ξένες εταιρείες στον κλάδο των κατασκευών. Η ομάδα των ειδικών μας παρέχει τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες στον τομέα ακινήτων και των κατασκευών:

  • Συμβουλές και βοήθεια στην επιλογή της σωστής ιδιοκτησίας σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια;
  • Συμβουλές για απόκτηση και απαλλοτρίωση ακικήτων;
  • Νομική βοήθεια στην επιλογή πώς να χρηματοδοτούν συναλλαγές επί ακινήτων και προετοιμασία όλων των εγγράφων για ζήτηση και χρήση πίστωσης για την αγορά ακινήτων από τις τράπεζες και τα μη τραπεζικά ιδρύματα;
  • Λεπτομερής νομική ανάλυση (due diligence) της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας;
  • Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και την προετοιμασία των προκαταρκτικών και των τελικών συμβάσεων με τη μορφή των συμβολαιογραφικών πράξεων και λοιπών εγγράφων που σχετίζονται με την απόκτηση και απαλλοτρίωση των ακινήτων;
  • Νομική βοήθεια στη διαχείριση της περιουσίας -  συμβάσεις μίσθωσης και προμήθειας, συμβάσεις κατασκευής και άλλες.
  • Συμβουλές σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα των κατασκευών και γενικά σχέδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας οικοδομικών αδειών και άλλα έγγραφα;
  • Ίδρυση εταιριών με ειδικό επενδυτικό σκοπό;
  • Δικονομική εκπροσώπηση σε διαφορές εμπραγμάτου δικαίου